Verhuizen naar Nederland

Verhuizen naar Nederland

 • Samenvatting

  • u verblijft tenminste 4 maanden in een half jaar in Nederland
  • binnen 5 dagen melden bij de gemeente
  • neem geldig identiteitsbewijs mee (geen rijbewijs)
  • persoonlijk, op afspraak

  Afspraak eerste keer inschrijven
  U komt vanuit het buitenland in Nederland wonen

  Afspraak opnieuw inschrijven
  U komt weer in Nederland wonen of u bent uitgeschreven

  Afspraak kind inschrijven
  U komt een kind inschrijven dat in het buitenland is geboren

 • Gang van zaken

  Als u vanuit het buitenland naar Stichtse Vecht verhuist, moet u persoonlijk langskomen om uw nieuwe adres door te geven. Bekijk hier hoe u zich kunt inschrijven.

  Goed om te weten:

  • U moet zelf langs­ko­men, ie­mand an­ders kan de in­schrij­ving niet voor u re­ge­len.
  • Als u zich in Stichtse Vecht wilt in­schrij­ven, moet u een adres heb­ben in Stichtse Vecht.
  • Als u zich sa­men met uw part­ner en/​of kin­de­ren wilt in­schrij­ven, moe­ten zij ook aan­we­zig zijn bij de af­spraak.
  • Het kan 2 tot 3 we­ken du­ren voor­dat u op af­spraak kunt ko­men. U kunt er voor kie­zen om u met te­rug­wer­ken­de kracht te la­ten in­schrij­ven op de da­tum waar­op u de af­spraak maak­te.
  • In­schrij­ven is gra­tis en ver­plicht.

  Verblijft u hier korter dan 4 maanden?

  • Woont u niet in Nederland of u woont korter dan 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in als niet-ingezetene bij een van de volgende gemeenten: RNI-gemeenten. U krijgt dan een burgerservicenummer. Dit nummer is persoonlijk en bedoeld voor het contact met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld als u in Nederland wilt werken of studeren. Of als u een Nederlands pensioen krijgt, maar in het buitenland woont.

 • Voorwaarden

  U kunt zich alleen inschrijven als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent van plan het ko­men­de half jaar min­stens 4 maan­den in Ne­der­land te wo­nen.
  • u moet de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit heb­ben of u moet recht­ma­tig in Ne­der­land ver­blij­ven.
  • uw iden­ti­teit moet kun­nen wor­den vast­ge­steld. Hier­voor heeft u een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs no­dig.
  • u heeft een koop-/huurovereenkomst van het pand waar u gaat wonen
  • of u heeft schriftelijke toestemming van de hoofd-/medebewoner
 • Meenemen

  Document

  Toelichting

  Geldig identiteitsbewijs van alle personen die zich komen inschrijven

  Als u de nationaliteit heeft van een land uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of IJsland: geldig paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs)

  Als u een andere nationaliteit hebt: een geldig paspoort en een Nederlandse verblijfsvergunning of een geldige verblijfsaantekening van de IND of een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

  Akten

  U hebt sowieso uw geboorteakte nodig. Daarnaast alle akten die verder nog op uw situatie van toepassing zijn. Als u getrouwd bent: uw huwelijksakte, als u gescheiden bent: uw echtscheidingsakte, enzovoort.

  Vertaling nodig

  Als een akte niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is moet u voor een vertaling zorgen door een beëdigd tolk/vertaler. Bij een akte uit de Europese Unie hoeft u niet zelf een vertaler in te schakelen. U kunt een meertalig modelformulier aanvragen bij de instantie die het document maakt.

  Legalisatie nodig

  Mogelijk moeten uw akten eerst worden gelegaliseerd. Dat verschilt per land. Legalisatie betekent dat de verklaring ondertekend en gestempeld moet zijn door het land van herkomst. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie. Documenten uit de Europese Unie hoeven niet gelegaliseerd te worden.  

  Huur-, koopcontract of toestemmingsverklaring Huurcontract, of koopcontract/leveringsakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner (origineel, geen kopie). En een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (met hierop de foto en de handtekening).
  Vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba: een bewijs van uitschrijving  Wij raden u aan om eerst dit bewijs aan te vragen en daarna pas een afspraak te maken voor uw inschrijving in Stichtse Vecht. Zonder het bewijs kan de gemeente u namelijk niet inschrijven.

 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1