Planschade

Planschade

 • Samenvatting

  • is een tegemoetkoming als u schade lijdt door een planologische maatregel, zoals een bestemmingsplan
  • kunt u aanvragen bij de gemeente
  • zie ook Voorwaarden voor de aanvraag
  • u moet direct bij de aanvraag betalen (via iDEAL)

  Nu verzoek tegemoetkoming planschade indienen

 • Gang van zaken

  Planschade is een tegemoetkoming in schade die u aanvraagt als u door een planologische maatregel schade lijdt of zult lijden. Bekende planologische maatregelen zijn een nieuw bestemmingsplan, een wijzigingsplan of een omgevingsvergunning die met behulp van een ontheffingsprocedure wordt verleend.

  De schade kan bestaan uit:

  • waardevermindering van een onroerende zaak, zoals uw woning
  • inkomstenverlies

  Planschade is indirecte schade. Directe schade, zoals scheuren in uw woning door bouwwerkzaamheden vallen onder bouwschade. Een verzoek voor tegemoetkoming in planschade doet u via het formulier Tegemoetkoming planschade.

  Hoe het werkt

  • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u bevestiging. U ontvangt ook nog een schriftelijke bevestiging. Daarin staat::
   • of de aanvraag volledig is of dat u deze moet aanvullen
   • dat een volledige aanvraag volledig is en wij deze direct in behandeling nemen
  • De aanvraag om tegemoetkoming van de planschade sturen wij naar een onafhankelijke adviseur
  • De onafhankelijke adviseur neemt contact op met u, de gemeente en de eventuele derde-belanghebbende (zoals de ontwikkelaar) om informatie te verzamelen over de specifieke situatie. De adviseur komt vervolgens ter plekke bij u kijken
  • De adviseur of het adviesbureau maakt binnen 16 weken na het verstrekken van de opdracht een conceptadvies
  • Zowel u, als aanvrager, als de derde-belanghebbende en de gemeente kunnen binnen 4 weken schriftelijk reageren op dit conceptadvies
  • Afhankelijk van het wel of niet ontvangen van een schriftelijke reactie stelt de adviseur of het adviesbureau het definitieve advies op en stuurt dit naar de gemeente
  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van het definitieve advies

  Bezwaar maken

  Na het besluit kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Na de bezwaarprocedure kunt u nog verder in beroep gaan bij de rechtbank en in hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Maatschappelijk eigen risico

  U moet er rekening  mee houden dat niet alle planschade vergoed wordt. Een deel van de schade valt onder het maatschappelijk eigen risico. In sommige gevallen is de schade zo laag dat het gehele bedrag onder het maatschappelijk eigen risico valt. Het maatschappelijk eigen risico is tenminste 2% en kan oplopen tot 5% van het totale schadebedrag. Als de aanvraag overduidelijk niet boven het maatschappelijk eigen risico uitkomt, wordt uw aanvraag mogelijk afgedaan zonder een onafhankelijk adviseur in te schakelen.

  Voorzienbaarheid

  Planschade komt niet voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van voorzienbaarheid. Er is sprake van voorzienbaarheid als u tijdens de aankoop van het onroerende goed had kunnen weten dat de omgeving gaat veranderen. Deze veranderende omgeving staat in een document waar besluitvorming over heeft plaatsgevonden, zoals een structuurvisie/omgevingsvisie of een bestemmingsplan dat in procedure is. Deze stukken moeten wel voor een ieder opvraagbaar zijn, zodat u er tijdens de aankoop van het onroerend goed kennis van had kunnen nemen.
   

 • Voorwaarden

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de planschade kunt u indienen:

  • vanaf het moment dat een planologische maatregel onherroepelijk is geworden
  • tot 5 jaar nadat de maatregel onherroepelijk is geworden
  • als u eigenaar van de onroerende zaak bent van waaruit schade wordt geleden en/of een inkomen verwerft vanuit het betreffende pand of de verblijfseenheid
  • als de schade boven het maatschappelijk eigen risico uitkomt (zie het kopje maatschappelijk eigen risico)
  • als u de schade niet kon voorzien toen u het onroerend goed kocht (zie het kopje voorzienbaarheid)
  • als uw schade niet al op een andere wijze is vergoed (bijvoorbeeld door onteigening of een (grond)overeenkomst met de gemeente)
 • Kosten

  • € 300,- voor het in behandeling nemen van uw aanvraag
  • deze € 300,- krijgt u terug als er geheel of gedeeltelijk positief op de aanvraag wordt beslist
 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1