Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Samenvatting

  • als het voorgenomen gebruik of bouwplan niet in bestemmingsplan past
  • voor afwijking van bestemmingsplan check vooroverlegplan
  • leges betalen
  • check aanvraag vergunning via omgevingsloket.nl

  Nu bestemmingsplan checken

  Nu vergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl

 • Gang van zaken

  Er zijn 4 mogelijkheden om van een bestemmingsplan af te wijken:

  • Binnenplanse afwijking (2.12 lid 1 sub a 1 Wabo): afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk in door het bestemmingsplan genoemde gevallen. Voor het afwijken van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning nodig. Of deze vergunning wordt verstrekt is afhankelijk van gemeentelijk beleid. Individuele beoordeling van het plan is noodzakelijk. De reguliere procedure is van toepassing: 8 weken (in combinatie met andere activiteiten kan de uitgebreide procedure van toepassing zijn).
  • Tijdelijk afwijken (2.12 lid 2 Wabo): het is mogelijk om tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken, bijvoorbeeld voor tijdelijke bewoning of noodgebouwen van een school. In die gevallen is omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van het bestemmingsplan. Hiervoor moet een ruimtelijke onderbouwing worden aangeleverd. Mogelijk is voor het bouwen eveneens een omgevingsvergunning nodig. De uitgebreide procedure is

  • Kruimelgevallen (2.12 lid 1 sub a 2 Wabo): bepaalde categorieën kleinere afwijkingen kunnen gerealiseerd worden met een omgevingsvergunning. De categorieën staan vermeld in artikel 4 van bijlage 2 van het Bor. Medewerking aan afwijken van het bestemmingsplan vindt plaats op basis van gemeentelijk beleid. Mogelijk in combinatie met de activiteit bouwen. De reguliere procedure is van toepassing: 8 weken. (in combinatie met andere activiteiten, bijvoorbeeld monument of milieu, kan de uitgebreide procedure van toepassing zijn).

  • Grotere afwijkingen (2.12 lid 1 sub a 3 Wabo): hiermee kan omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan worden verleend. Het betreft grotere afwijkingen, bijvoorbeeld het bouwen van een woning op een locatie met een afwijkende bestemming. Van belang is dan, dat het verzoek past in het gemeentelijk en/of provinciaal beleid. Het college beslist als zij een Verklaring van geen bedenkingen van de raad heeft ontvangen. Hiervoor moet een ruimtelijke onderbouwing worden aangeleverd. Mogelijk is voor bouwen eveneens een omgevingsvergunning nodig. De uitgebreide procedure is van toepassing: 26 weken.

  Vooroverlegplan (principeverzoek)

  Als u niet zeker bent of een formele omgevingsvergunning verleend wordt, kunt u een vooroverlegplan indienen (soms ook principeverzoek genoemd). Een vooroverlegplan is een aanvraag, voorafgaande aan de formele omgevingsvergunningaanvraag, waarbij wel de uiterlijke verschijningsvorm en de bouwmassa van het plan is aangegeven, maar nog niet de technische aspecten zijn uitgewerkt. Uw plan wordt dan eerst getoetst aan de bepalingen van het geldende bestemmingsplan en daarna (als wordt voldaan aan de voorschriften van het bestemmingsplan) voor advies worden voorgelegd aan de welstandscommissie.

  Vooroverlegplan in strijd met bestemmingsplan

  Als blijkt dat uw aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, wordt gekeken of via een ontheffing alsnog kan worden meegewerkt aan uw aanvraag. Verder wordt nagegaan of er andere belemmeringen zijn die realisatie van uw aanvraag in de weg staan. Uw aanvraag wordt daarom integraal beoordeeld en u krijgt hierover schriftelijk bericht waarin is aangegeven of uw plan realiseerbaar is en zo ja, welke te volgen procedure op uw aanvraag van toepassing is. Hierdoor weet u precies waar u aan toe bent en waar u aan moet denken bij het indienen van de formele omgevingsvergunning.

  Vooroverlegplan aanpassen

  Als uit bovenstaande toetsen/adviezen blijkt dat uw plan aangepast moet worden (bijvoorbeeld als het in strijd is met het bestemmingsplan of redelijke eisen van welstand, of een boom niet gekapt mag worden), bespaart u onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwkundige bestektekening. Een ander voordeel ten opzichte van het direct indienen van een formele aanvraag is, dat u meer tijd heeft om uw plan aan te passen. Als bij een formele aanvraag de welstandcommissie bijvoorbeeld negatief heeft geadviseerd en er geen tijd meer is om de aanvraag aan te passen of om het afgewezen plan te bespreken, wordt de vergunning geweigerd.

  Vooroverlegplan indienen

  Schriftelijk of via www.omgevingsloket.nl. U moet dan wel duidelijk aangeven dat het om een vooroverlegplan gaat. Voor een vooroverlegplan zijn geen wettelijke termijnen voorgeschreven. Voor de kosten zie tarieventabel van de legesverordening.

  Contact opnemen bij vragen

  Nu contact opnemen met het Omgevingsloket

 • Meenemen

  • situatietekening
  • eventueel bouwtekeningen
  • 2.12 lid 1 sub a 3 Wabo en 2.12 lid 2 Wabo: Ruimtelijke Onderbouwing aanleveren
 • Kosten

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1