Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Samenvatting

  • voor veranderingen of onderhoud aan een monument
   of bij panden die liggen in beschermd dorpsgezicht
  • u moet leges betalen
  • check aanvraag vergunning via www.omgevingsloket.nl
  • u heeft DigiD nodig. Bedrijven gebruiken eHerkenning

  Nu vergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl

 • Gang van zaken

  Vooroverleg

  Neem voordat u een vergunning- of subsidieaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. Zie Contact & openingstijden.

  Aanvraagprocedure

  De procedure van de vergunning- en subsidieverlening verschilt als het gaat om een rijks- of gemeentelijk monument. Een gemeentelijke monument heeft vooral een lokale betekenis. Een Rijksmonument is minimaal 50 jaar oud en vertegenwoordigt landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde.

  Aanvraag vergunning gemeentelijk of provinciaal monument

  • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente (digitaal of per post).
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Bij de vergunningaanvraag voor een provinciaal monument vraagt de gemeente advies aan het provinciale steunpunt monumentenzorg.
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
  • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij de gemeente. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Aanvraag vergunning rijksmonument

  • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente (digitaal of per post).
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gaat het om rijksmonumenten die liggen buiten de bebouwde kom, dan vraagt de gemeente advies aan Gedeputeerde Staten.
  • De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan dan binnen 6 weken zijn of haar zienswijze hierover indienen. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit, geef dan in uw zienswijze aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.
  • Nadat het besluit is genomen kunt u, als u een zienswijze hebt ingediend, binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. Ook andere belanghebbenden kunnen in beroep bij de rechtbank.

  Aanvraag vergunning archeologische monumenten

  De vergunning voor beschermde archeologische monumenten is niet opgenomen in de omgevingsvergunning. Hiervoor blijft een archeologische monumentenvergunning bestaan. Let op:een omgevingsvergunning die aangevraagd wordt voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten aan een beschermd archeologisch rijksmonument geldt niet voordat ook een archeologische monumentenvergunning is afgegeven. Neem contact op met de gemeente om deze vergunning aan te vragen.

  Aanvraag monumentensubsidie

  Vraag bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud aan een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente. Zie Contact & openingstijden.

  Wilt u een monumentensubsidie voor onderhoud aan een rijksmonument krijgen? Vul het hiervoor bestemde aanvraagformulier van de gemeente in.

 • Voorwaarden

  Vaak hebt u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan archeologische en gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten zijn gebouwen, parken of standbeelden die als monument aangewezen zijn door Rijk, provincie of gemeente.

  Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan een archeologisch rijksmonument? Dan hebt u een archeologische monumentenvergunning nodig.

  Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan rijksmonumenten (gebouwd) en gemeentelijke of provinciale monumenten (gebouwd en archeologisch)? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

  • slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van (een deel) van het monument
  • herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

  Geen vergunning nodig

  U hebt géén vergunning nodig voor normaal onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is.

  U hebt ook géén vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen. Dit geldt voor rijksmonumenten en provinciale of gemeentelijke monumenten.

 • Meenemen

  • aanvraagformulier
  • situatietekeningen (schaal 1:1000)
  • een plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100)
  • alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100)
  • werkbeschrijving van de bestaande en nieuwe situatie
  • detailbeschrijving van het monument waaraan de werkzaamheden uitgevoerd worden
 • Kosten

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1