Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Samenvatting

  • u kunt bijzondere bijstand aanvragen door een formulier in te vullen
  • voorwaarden: minimuminkomen en noodzakelijke kosten die voortkomen uit individuele bijzondere omstandigheden. Zie Voorwaarden

  Nu bijzondere bijstand aanvragen

 • Gang van zaken

  Bijzondere bijstand voor medische kosten

  De gemeente vergoedt in principe geen medische kosten, ook geen tandartskosten. De Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg worden als passend en toereikende voorliggende voorziening aangemerkt. Alleen in acute noodsituaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 

  Bijzondere bijstand, dieetkosten

  • u volgt op medisch voorschrift een dieet
  • u kunt misschien een vergoeding krijgen voor de kosten die u moet maken

  Bijzondere bijstand, vergoeding voor maaltijden

  • u bent op leeftijd of hebt een handicap
  • u maakt gebruik van maaltijden aan huis
  • u kunt gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komen

  Hoogte bijzondere bijstand maaltijdvoorziening

  De hoogte van de bijzondere bijstand wordt afgestemd op de meerkosten van de maaltijdvoorziening ten opzichte van de richtprijzen. De vergoeding is dus gelijk aan de kosten min de richtprijzen per dag. Uw leeftijd en de grootte van uw huishouden zijn van invloed op de vergoeding van de bijzondere bijstand voor een maaltijdvoorziening.

  Bijzondere bijstand voor kleding, beddengoed of waskosten

  • u bent ziek of heeft een handicap
  • u maakt extra kosten voor kleding, beddengoed of wassen
  • geen recht op deze bijzondere bijstand als u in verpleeghuis of instelling woont

  Bijzondere bijstand, vergoeding voor alarm

  • u gebruikt thuis een alarmknop of ander alarmapparaat
  • u moet hier kosten voor maken;
  • uw zorgverzekeraar vergoedt die kosten niet volledig
  • u kunt van de gemeente een vergoeding krijgen

  Bijzondere bijstand, hoge verwarmingskosten

  • u beweegt zich moeilijk omdat u zware reumaklachten heeft
  • u moet extra stookkosten maken
  • de extra stookkosten die worden gemaakt zijn medisch noodzakelijk en op advies van uw arts 

  Bijzondere bijstand, woninginrichting

  • u moet verhuizen vanwege dringende sociale of medische redenen
  • u heeft geen geld voor de extra kosten die u maakt om uw huis in te richten
  • u komt misschien in aanmerking voor een lening

  Bijzondere bijstand, woonkostentoeslag

  Dit is een bijdrage in woonkosten en hier komt u tijdelijk voor in aanmerking als uw inkomen onverwacht buiten uw schuld is gedaald omdat u:

  • bijvoorbeeld uw baan kwijtgeraakt of gescheiden bent. Uw woonkosten zijn in verhouding tot uw inkomen dan te hoog geworden
  • de huur niet meer kunt betalen en u geen recht hebt op huurtoeslag omdat uw huur te hoog is
  • toeslag aanvragen voor een huurwoning, koopwoning, woonwagen of woonboot
  • toeslag krijgt u maximaal 1 jaar

  Voorwaarden woonkostentoeslag

  Om in aanmerking te komen voor woonkostentoeslag moet u:

  • inwoner van de gemeente Stichtse Vecht zijn
  • 18 jaar of ouder zijn
  • op het adres wonen waarvoor u de woonkostentoeslag aanvraagt
  • geen of onvoldoende recht hebben op huurtoeslag

  En:

  • is uw inkomen (plotseling) gedaald, bijvoorbeeld als u uw baan bent kwijtgeraakt of als u na een scheiding de hypotheek alleen moet opbrengen.
  • heeft u weinig spaargeld of waardevolle bezittingen

  Verhuisplicht

  U bent verplicht om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een woning met lagere woonkosten. De woonkosten mogen niet hoger zijn dan de maximaal subsidiabele rekenhuur. De Belastingdienst stelt deze rekenhuur jaarlijks vast.

  Huurder

  Bent u huurder dan moet u meenemen of aantonen:

  • huurspecificatie. Op de huurspecificatie staan meestal subsidiabele huurkosten zoals: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, huismeesterkosten en kosten voor dienst- en recreatieruimten.
  • het besluit van de Belastingdienst Toeslagen, waarin reden van afwijzing is opgenomen, of gedeeltelijke toekenning huurtoeslag
  • huurovereenkomst
  • bij een huurwoning met bedrijfsruimte moet u aantonen welke deel van de huur voor de woning is

  Woningbezitter

  Ben u eigenaar van een woning dan moet u meenemen of aantonen

  • hypotheekrente
  • onroerendzaakbelasting, eigenaarsdeel
  • maandelijkse kosten opstalverzekering (niet inboedel) inclusief brand- en stormschade
  • waterschapsbelasting eigenaarsdeel
  • maandelijkse kosten voor onderhoud en servicekosten 
 • Voorwaarden

  • u woont in Stichtse Vecht
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u bent Nederlander of u hebt een geldige verblijfsvergunning
  • de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening zoals bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet
  • de kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen

  Inkomen

  Een belangrijk uitgangspunt is dat u in verhouding tot uw inkomen hoge kosten maakt. Welk inkomen u hebt maakt niet uit. De gemeente berekent of u de hoge kosten zelf kunt betalen, of dat er bijzondere bijstand mogelijk is. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen.

  Vermogen

  Uw vermogen is niet hoger dan het vrij te laten vermogen zoals vastgesteld in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet.

  Als vermogen telt mee:

  • het geld op uw bank- en spaarrekeningen
  • contant geld
  • lijfrentepolissen
  • koopsompolissen
  • aandelen
  • obligaties
  • sieraden en andere waardevolle bezittingen
  • de waarde van uw auto boven de € 2.000,-
 • Meenemen

  Als u nog niet bekend bent bij de gemeente moet u bij aanvraag het volgende meenemen:

  • geldige legitimatie (geen rijbewijs)
  • bewijs van de kosten waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd
  • bankafschriften van bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen van de afgelopen 3 maanden (let op: op een printafdruk moeten naam, adres, rekeningnummer, saldo, bij- en afschrijvingen duidelijk te lezen zijn)
  • bewijzen van inkomsten over de afgelopen 3 maanden
  • bewijzen van waardevolle bezittingen
  • bewijzen van schulden

  Bent u al bekend bij de gemeente dan is een bewijs van de gemaakte kosten voldoende.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1