Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

 • Samenvatting

  • vastgestelde bestemmingsplannen en bestemmingsplannen in procedure inzien via ruimtelijkeplannen.nl
  • bestemmingsplannen in procedure ook inzien via de bekendmakingen
  • gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. Hierin staan regels over gebruik van grond en gebouwen die daarop staan

  Nu naar www.ruimtelijkeplannen.nl

 • Gang van zaken

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een plankaart: is een kaart van het gebied met daarop de bestemmingen
  • regels: hierin wordt aangegeven wat en hoe binnen een bepaalde bestemming gebouwd mag worden. En waarvoor gronden gebruikt mogen worden
  • een toelichting: hierin wordt een uitleg gegeven over het gebied en het bestemmingsplan

  Stappen in een bestemmingsplanprocedure

  1. bij de voorbereiding van het bestemmingsplan peilt de gemeente de meningen van de bevolking en andere belanghebbenden (inspraak)
  2. de gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op
  3. het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Iedereen kan schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad
  4. de gemeenteraad stelt het plan (eventueel in gewijzigde vorm) binnen 12 weken na de termijn van terinzageligging vast
  5. na de beslissing van de gemeenteraad omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan (en nadat eventueel een reactieve aanwijzing is gegeven door Gedeputeerde Staten respectievelijk de Minister van VROM) is er, nadat de vaststelling van het bestemmingsplan bekend is gemaakt, binnen 6 weken beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Voorbereidingsbesluit

  • is een besluit waarbij de gemeente verklaart dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid
  • het besluit heeft een werkingsduur van 1 of 2 jaar
  • tegen een voorbereidingsbesluit kunt u geen bezwaar en beroep instellen

  Aanhoudingsplicht

  Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) omgevingsvergunningen nog niet kan afgeven. Deze aanhoudingsplicht kunnen B&W onder bepaalde voorwaarden doorbreken. Als binnen de werkingsduur van een voorbereidingsbesluit een nieuw bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, kan de aanhoudingsplicht doorlopen totdat het bestemmingsplan in werking is getreden. De aanhoudingsplicht vervalt eerder als de gemeente de termijnen in de bestemmingsplanprocedure overschrijdt.

 • Voorwaarden

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan geeft antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?
 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1