Zogwetering, Maarssen-Dorp

Home > Inwoners > Ontwikkelingenlijst > Zogwetering, Maarssen-Dorp

Zogwetering, Maarssen-Dorp

plattegrond Zogwetering

In 2019 wordt de rioolwaterzuivering aan de Zogwetering in Maarssen gesloten. Naast de rioolzuivering ligt een gemeentelijk afvalscheidingsstation dat aan vervanging/verplaatsing toe is.

Stand van zaken

In januari 2019 heeft de gemeenteraad een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeente (WVG) opgelegd op de percelen van de rioolwaterzuivering en een perceel van een particulier aan de Machinekade in Maarssen-Dorp. Het vestigen van het voorkeursrecht heeft tot doel sturing te hebben op de ontwikkeling van deze locatie. Samen met het al in eigendom zijnde gemeentelijke afvalscheidingsstation, geeft het de mogelijkheid om deze locatie in de toekomst te ontwikkelen tot woonwijk en hier een deel van de woningbouwopgave van de gemeente te realiseren

De wet schrijft voor dat dit voorkeursrecht van kracht blijft mits de gemeente binnen een termijn van drie jaar een structuurplan voor deze locatie vaststelt. Om te komen tot een structuurplan, heeft de gemeente het project Zogwetering opgesteld. Een eerste stap is om het ruimtelijk kader op te stellen voor deze locatie. Dit moet uiteindelijk vertaald worden in een stedenbouwkundig structuurplan. De gemeente is trekker van dit project. Dit geeft kansen om creatieve vormen van participatie in te zetten. Te denken valt aan: nieuwe digitale vormen van participatie, aansluitend bij de participatie try-out van de Omgevingswet. In 2019 wordt gestart met het opstellen van het ruimtelijk kader.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, mw Ymke Harmens, via telefoonnummer 14 0346.