“We willen mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk helpen”

Home > Inwoners > Nieuws > “We willen mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk helpen”

“We willen mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk helpen”

13 september 2018 - Het college van B&W wil een bedrag van € 100.000 beschikbaar stellen zodat het project ‘Voorkomen & tijdig signaleren van financiële problemen’ ook in 2019 kan doorgaan. Het project is opgezet om inwoners met financiële problemen te vinden en zo vroeg mogelijk te helpen.

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens risicovolle of problematische schulden en groeien 225.000 kinderen op in armoede. Die aantallen groeien nog steeds, ook in Stichtse Vecht.

Belang van preventie

Het geld komt uit het Initiatievenbudget Sterke Basis. Wethouder Werk en Inkomen Frank van Liempdt namens het college van B&W: “Met dit geld kunnen we doen wat nodig is om mensen met financiële problemen te helpen. Dit project past heel goed bij de doelstellingen uit de nota Een Sterke Basis. Daarin benadrukken we het belang van preventie en het tijdig signaleren van problemen; in dit geval dus financiële problemen. We willen mensen zo vroeg mogelijk helpen, vóórdat hun financiële problemen groter worden en moelijker zijn op te lossen.”

Aanpak heeft resultaat

Eén van de resultaten van het project tot nu toe is, dat er afspraken zijn gemaakt met de woningbouwverenigingen Portaal en Vecht en Omstreken over het signaleren van huurachterstand. Hoe eerder wij weten dat een inwoner huurachterstand heeft, des te eerder we erger kunnen voorkomen. Daarnaast blijkt dat een groot aantal van de inwoners om wie het hier gaat, te maken heeft met meerdere complexe problemen. Het betrekken van een professional met kennis en expertise van complexe financiële problematiek en tegelijkertijd GGZ-problematiek, blijkt meerwaarde te hebben. Dit zijn slechts 2 voorbeelden waaruit blijkt dat een preventieve aanpak werkt en positieve resultaten oplevert.

De raad beslist

Het voorstel om het bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen uit het Initiatievenbudget Sterke Basis wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De besluitvorming in de raad vindt plaats op 20 november 2018.

RSS