We gaan afval omgekeerd inzamelen

Home > Inwoners > Nieuws > We gaan afval omgekeerd inzamelen

We gaan afval omgekeerd inzamelen

17 juli 2018 (update) - Elk huishouden heeft afval. Door het afval beter te scheiden kunnen veel grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Zo hoeft er minder restafval verbrand te worden. Dat bespaart kosten, energie en er komen minder afvalstoffen in de lucht terecht. Om dit te kunnen doen, keren we de manier waarop we tot nu toe afval inzamelden om: het ‘Omgekeerd Inzamelen’. Alle afval dat gerecycled kan worden, wordt aan huis opgehaald. Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer in de buurt. Om het u makkelijk te maken, wordt de restafvalcontainer vervangen door een afvalbak voor plastic, blik en drankkartons (PMD).

Op 3 juli 2018 heeft het College definitief besloten waar de ondergrondse restafvalcontainers in Nigtevecht worden geplaatst. Eerder zijn de inwoners met een brief geïnformeerd over de intentie tot plaatsing. Hierop zijn voor deze locaties vier zienswijzen ingediend. Twee daarvan zijn gehonoreerd. De zienswijzen zorgen niet voor verandering van de locaties.

Uitrol Nigtevecht

Voorafgaand aan het besluit zijn twee inloopbijeenkomsten in Nigtevecht georganiseerd. De eerste was vooral bedoeld om de inwoners kennis te laten maken met het omgekeerd inzamelen en om de voorgenomen locaties van de ondergrondse restafval containers te bespreken. Tijdens de inloopbijeenkomst lagen tekeningen klaar met daarop de locaties van deze containers. Bezoekers konden hun suggesties of reacties kenbaar maken aan de aanwezige adviseurs van de gemeente Stichtse Vecht. Ook was er volop ruimte om vragen te stellen.

Na deze inloopbijeenkomst is gekeken of de voorstellen van de inwoners voldoen aan de vastgestelde criteria. Een aantal voorstellen zijn overgenomen. Een aantal voldeden niet aan de criteria. Bij de 2e inloopbijeenkomst zijn deze nieuwe en de oude locaties opnieuw besproken. Begin juli zijn de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers door het College definitief vastgesteld. De eerste containers zijn reeds geplaatst. Deze containers kunnen voorlopig zonder pas worden gebruikt. In september krijgen alle inwoners een brief thuis met daarin een persoonlijke pas voor de aan hen toegewezen container. Dan kan alleen nog met gebruik van de pas restafval in de ondergrondse containers worden weggegooid. In de weken daarop volgend worden alle grijze kliko’s in Nigtevecht omgeruild met een pmd-container.  

Verder uitrol ondergrondse containers

De eerstvolgende kernen waar de containers worden geplaatst zijn Vreeland en Loenersloot. In beide kernen is de eerste inloopbijeenkomst in 2017 gehouden. In september 2018 vindt de 2e inloopbijeenkomst plaats. Woont u in Vreeland of Loenersloot, dan krijgt u automatisch een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.  

Bijplaatsingen

Om bijplaatsingen naast de ondergrondse restafvalcontainers zoveel mogelijk te voorkomen worden extra handhavers ingezet en spreken afvalcoaches buurtbewoners aan die afval naast de container deponeren. Voorkom een boete en gooi uw afval in de container.

Planning

De ondergrondse containers voor het restafval worden fasegewijs geplaatst.

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

  • in 2018:     Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot
  • in 2019:     Nieuwersluis, Loenen aan de Vecht, Maarssen-Dorp, Oud-Zuilen, Tienhoven
  • in 2020:     Breukelen, Kockengen, Portengen, Nieuwer Ter Aa
  • in 2021:     Maarssenbroek
  • in 2022:     Buitengebied

Inloopbijeenkomsten

Ook het vervolg van de uitrol van het omgekeerd inzamelen vindt plaats in overleg met de inwoners. Op de 1e inloopbijeenkomst laten wij zien waar ondergrondse restafvalcontainers in de kernen staan gepland. Inwoners die het niet eens zijn met deze locatie kunnen bij de bijeenkomst alternatieven aandragen. Daarna wordt door ons gekeken of de aangedragen alternatieven voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria. De uiteindelijke locaties worden in de 2e inloopbijeenkomst teruggekoppeld naar de inwoners. Inwoners worden via een brief persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Totstandkoming besluit

Het besluit om fasegewijs over te gaan naar omgekeerd inzamelen is in september 2015 unaniem door de gemeenteraad genomen. Hierover was destijds geen discussie. Voorafgaand aan het besluit heeft de gemeente een bewonersonderzoek uitgevoerd waarin de inwoners van Stichtse Vecht zijn gevraagd hoe zij dachten over de toenmalige afvalinzameling. Deze enquête is destijds door 3.400 mensen ingevuld. De enquêteresultaten hebben bijgedragen aan de beeldvorming over afval en afvalinzameling wat de inwoners weten, wat zij daarbij belangrijk vinden en hoe ver ze daarin willen gaan. Deze input was voor ons van groot belang om een beeld te krijgen van het draagvlak voor aanpassingen in de afvalinzameling. Vervolgens hebben wij expertmeetings georganiseerd, waaraan onder andere de afvalinzamelaar (AVR Van Gansewinkel, de regio Afvalverwijdering Utrecht (AVU), de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (NVRD), team Reigerskamp Klimaatstraatfeest, Stichting Duurzame Vecht, woningbouwverenigingen Portaal en Vecht en Venen, de kringloopbedrijven (De Sirkel en Kringkoop), de Stichting Inzamelaar Oud papier Stichtse Vecht hebben deelgenomen en ons vakinhoudelijke input hebben meegegeven. Ook hebben er speciale bijeenkomsten plaatsgevonden met de dorpsraden en wijkcommissies van alle kernen en met bewonersverenigingen om ook bij hen input op te halen hoe zij de afvalinzameling in de nabije toekomst voor zich zagen. In juni 2015 zijn ook wijktafels gehouden waarbij de input van de vorige bijeenkomsten is voorgelegd en doorgesproken.

Afvalvisie

Aan de hand van al deze inbreng is de Afvalvisie geschreven. De populaire versie van de gemeentelijke Afvalvisie is vervolgens toegezonden aan alle deelnemers van de diverse bijeenkomsten en eveneens aan alle wijkcommissies die geen input hebben meegegeven. De Afvalvisie is in september 2015 voorgelegd aan de Gemeenteraad en goedgekeurd. Deze Afvalvisie is vervolgens ter kennisname toegestuurd naar alle wijkcommissies en dorpsraden van Stichtse Vecht. Op basis van deze Afvalvisie is het Grondstoffenplan als uitwerking van de visie geschreven en eveneens unaniem door de Gemeenteraad vastgesteld (in april 2016). Ook dit Grondstoffenplan is ter kennisname naar alle wijkcommissies en dorpsraden toegestuurd.

RSS

Op 29 november vanaf 15:00 uur: balies Burgerzaken en afhaalbalie gesloten