We gaan afval omgekeerd inzamelen

Home > Inwoners > Nieuws > We gaan afval omgekeerd inzamelen

We gaan afval omgekeerd inzamelen

23 oktober 2017 (update) - Elk huishouden heeft afval. Door het afval beter te scheiden kunnen veel grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Zo hoeft er minder restafval verbrand te worden. Dat bespaart kosten, energie en er komen minder afvalstoffen in de lucht terecht. Om dit te kunnen doen keren we de manier waarop we tot nu toe afval inzamelden om: het ‘Omgekeerd Inzamelen’. Alle afval dat gerecycled kan worden, wordt aan huis opgehaald. Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer in de buurt. Om het u makkelijk te maken, wordt de restafvalcontainer vervangen door een afvalbak voor plastic, blik en drankkartons (PMD).

Inloopbijeenkomsten

We organiseren per gebied speciale inloopbijeenkomsten om deze nieuwe manier van afval inzamelen uit te leggen en om met u praten over de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers. Er liggen tekeningen klaar waarop u de locaties kunt zien. Suggesties of reacties zijn van harte welkom. Hiervoor zijn tijdens de inloopbijeenkomsten formulieren beschikbaar. Daarnaast is er natuurlijk ook volop ruimte om vragen te stellen.

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomsten

De eerste inloopbijeenkomsten (6 september in Nigtevecht en 20 september in Vreeland/Loenersloot) hebben plaatsgevonden. Meer dan 150 inwoners bezochten de avonden. Veel vragen gingen over de veranderingen, de nieuwe PMD-container en natuurlijk de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers. Er werden diverse alternatieven hiervoor aangedragen. Alle suggesties worden onderzocht op haalbaarheid. Op dit moment worden proefsleuven gemaakt in Nigtevecht om te achterhalen of de locaties voldoen. In de week van 16 oktober worden in de sleuven in Vreeland en Loenersloot gegraven. De datum van de 2e inloopbijeenkomsten zijn nog niet bekend. Het een en ander hangt af van de resultaten van de proefsleuven. Alle betrokkenen krijgen 2 weken voor de inloopbijeenkomst een persoonlijke uitnodiging per brief.

Bijplaatsingen

Om bijplaatsingen naast de ondergrondse restafvalcontainers zoveel mogelijk te voorkomen worden extra handhavers ingezet en spreken afvalcoaches buurtbewoners aan die afval naast de container deponeren. Overtreders kunnen rekenen op een fikse boete.

Planning

De ondergrondse containers voor het restafval worden fasegewijs geplaatst.

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

  • Eind 2017: Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot
  • In 2018:     Nieuwersluis, Loenen aan de Vecht, Maarssen-Dorp, Oud-Zuilen, Tienhoven
  • In 2019:     Breukelen, Kockengen, Portengen, Nieuwer Ter Aa
  • In 2020:     Maarssenbroek
  • In 2021:     Buitengebied

Totstandkoming besluit

Het besluit om fasegewijs over te gaan naar omgekeerd inzamelen is in september 2015 unaniem door de gemeenteraad genomen. Hierover was destijds geen discussie. Voorafgaand aan het besluit heeft de gemeente een bewonersonderzoek uitgevoerd waarin de inwoners van Stichtse Vecht zijn gevraagd hoe zij dachten over de toenmalige afvalinzameling. Deze enquête is destijds door 3.400 mensen ingevuld. De enquêteresultaten hebben bijgedragen aan de beeldvorming over afval en afvalinzameling wat de inwoners weten, wat zij daarbij belangrijk vinden en hoe ver ze daarin willen gaan. Deze input was voor ons van groot belang om een beeld te krijgen van het draagvlak voor aanpassingen in de afvalinzameling. Vervolgens hebben wij expertmeetings georganiseerd, waaraan onder andere de afvalinzamelaar (AVR Van Gansewinkel, de regio Afvalverwijdering Utrecht (AVU), de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (NVRD), team Reigerskamp Klimaatstraatfeest, Stichting Duurzame Vecht, woningbouwverenigingen Portaal en Vecht en Venen, de kringloopbedrijven (De Sirkel en Kringkoop), de Stichting Inzamelaar Oud papier Stichtse Vecht hebben deelgenomen en ons vakinhoudelijke input hebben meegegeven. Ook hebben er speciale bijeenkomsten plaatsgevonden met de dorpsraden en wijkcommissies van alle kernen en met bewonersverenigingen om ook bij hen input op te halen hoe zij de afvalinzameling in de nabije toekomst voor zich zagen. In juni 2015 zijn ook wijktafels gehouden waarbij de input van de vorige bijeenkomsten is voorgelegd en doorgesproken.

Afvalvisie

Aan de hand van al deze inbreng is de Afvalvisie geschreven. De populaire versie van de gemeentelijke Afvalvisie is vervolgens toegezonden aan alle deelnemers van de diverse bijeenkomsten en eveneens aan alle wijkcommissies die geen input hebben meegegeven. De Afvalvisie is in september 2015 voorgelegd aan de Gemeenteraad en goedgekeurd. Deze Afvalvisie is vervolgens ter kennisname toegestuurd naar alle wijkcommissies en dorpsraden van Stichtse Vecht. Op basis van deze Afvalvisie is het Grondstoffenplan als uitwerking van de visie geschreven en eveneens unaniem door de Gemeenteraad vastgesteld (in april 2016). Ook dit Grondstoffenplan is ter kennisname naar alle wijkcommissies en dorpsraden toegestuurd.

Uitrol

Op dit moment zijn wij bezig met de uitrol van het omgekeerd inzamelen wat een belangrijke pijler is van het gemeentelijk afvalbeleid. Ook deze uitrol vindt plaats in overleg met de inwoners. Op de 1e inloopbijeenkomst laten wij zien waar ondergrondse restafvalcontainers in de kernen staan gepland. Inwoners die het niet eens zijn met deze locatie kunnen bij de bijeenkomst alternatieven aandragen. Daarna wordt door ons gekeken of de aangedragen alternatieven voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria. De uiteindelijke locaties worden in de 2e inloopbijeenkomst teruggekoppeld naar de inwoners.

RSS