Nieuws uit de gemeenteraad

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuws uit de gemeenteraad

Nieuws uit de gemeenteraad

6 september 2018 - Het zomerreces is voorbij en de agenda van de raadsleden vult zich weer. Deze week kunnen zij deelnemen aan een summerschool en de eerste commissievergaderingen zijn ook gepland.

Summerschool

Zaterdag 1 september is het nieuwe raadsseizoen officieel van start gegaan. In de week tussen 1 en 8 september is er een summerschool voor de gemeenteraad. In deze week kunnen raadsleden vrijwel elke dag deelnemen aan excursies en workshops binnen verschillende thema’s waar ze in de praktijk mee te maken krijgen. Zo is er onder meer een excursie naar verschillende locaties waar bouwplannen zijn en workshops binnen het thema duurzaamheid. Er is een avond met workshops binnen het Sociaal domein, zoals over de aanpak voor kwetsbare jongeren, schuldhulpverlening en de werkwijze van het sociaal wijkteam. Ook kunnen raadsleden stage lopen bij het telefonisch informatiecentrum van de gemeente om een goed beeld te krijgen van wat onze inwoners voor vragen aan de gemeente stellen.

Commissievergaderingen Fysiek Domein en Sociaal Domein en Bestuur en Financiën

Dinsdag 11 september 19:30 uur staan de commissievergaderingen Fysiek Domein en de Commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën gepland.
Locatie: gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen
Commissie Fysiek domein: Maarssenzaal
commissievergadering Bestuur en Financiën: Breukelenzaal

Bespreekpunten commissie Fysiek domein

  • Tussenrapportage verbeterplan groenonderhoud. Tijdens deze vergadering wordt de 2e tussenrapportage over de stand van zaken van de uitvoering van het verbeterplan besproken. Aan de orde komen onder andere: het groenonderhoud bij veiligheids-/zichtlocaties langs fiets- en wandelpaden, uitritten, hondenuitlaatplaatsen, speeltuinen e.d. De communicatie met inwoners, de Fixi app en de uitvoering van het groenonderhoud.
  • Verder staat op de agenda: Verordening bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum 2019-2023, Toekomstvisie Kievitsbuurten en Actieplan Geluid.

Bespreekpunten commissie Bestuur en Financiën

  • De Ontvlechting Belastingsamenwerking SWW. Eind januari van dit jaar heeft ons college naar aanleiding van het rapport Bosschert en op verzoek van het bestuur van BSWW besloten om een verkenning te starten naar het beëindigen van de belastingsamenwerking. Onderdeel van de verkenning is een onderzoek naar de toekomstige belastingheffing, waarbij een aantal mogelijke samenwerkingskandidaten zijn genoemd. Uit het onderzoek komt naar voren dat de drie samenwerkende gemeenten of zelfstandig of met een andere partner hun belastingheffing gaan organiseren. Uit de gevoerde gesprekken met de mogelijke samenwerkingskandidaten blijkt dat voor Stichtse Vecht de toetreding tot de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) de beste optie voor de toekomstige belastingheffing is.
  • Evaluatie communicatieplan gemeenteraad en tweede evaluatie programma ‘Rondom de Raad'. Het communicatieplan van de gemeenteraad is vastgesteld in de raad van 3 juli 2017. De gemeenteraad heeft toen via een amendement de opdracht gegeven om het programma 'Rondom de Raad' van RTV Stichtse Vecht te evalueren en de nieuwe gemeenteraad te laten besluiten over het mogelijke vervolg. Gezien de positieve resultaten van het programma wordt voorgesteld het te continueren. In de commissie bestuur en financiën van 19 juni 2018 is door burgemeester Witteman toegezegd dat er een evaluatie komt van het communicatieplan als geheel. In deze evaluatie worden de deelonderdelen van het plan doorgenomen.
  • Verder op de agenda: Jaarverslag adviescommissie bezwaarschriften 2017, Notitie Transcripties commissie- en raadsvergaderingen, Rapport rekenkamercommissie externe inhuur, Gemeentefonds Meicirculaire 2018  en de Bestuursrapportage 2018.

Als inwoner kunt u deze commissievergaderingen bijwonen of live mee luisteren. 

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. Wilt u inspreken in een vergadering dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Dat kan tot 12 uur voor de vergadering. U kunt een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken.

RSS