5 februari: 3 Commissievergaderingen

Home > Inwoners > Nieuws > 5 februari: 3 Commissievergaderingen

5 februari: 3 Commissievergaderingen

31 januari 2019 - Op dinsdag 5 februari staan de 3 commissievergaderingen Fysiek Domein, Sociaal domein en de informatieve commissievergadering: werkbedrijf/ brede doelgroep op de agenda. 

Commissievergadering Fysiek Domein

De commissie fysiek domein vergadert over de volgende onderwerpen:

De Atlantische Buurt in Maarssen

Inwoners van de Atlantische Buurt in Maarssen (het gebied tussen Europalaan en Kennedylaan) hebben een burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad. Bij het burgerinitatief is een conceptbesluit gevoegd met de door de inwoners genoemde besluitpunten. Het College heeft een reactie gegeven op het burgerinitiatief. Deze reactie maakt deel uit van de beraadslagingen in de commissie en de raad. De behandeling van dit agendapunt vindt in twee fases plaats. Op 15 januari 2019 heeft de beeldvorming plaatsgevonden. Op 5 februari 2019 zal het vervolg van de commissiebehandeling plaatsvinden, de fase van oordeelsvorming. Voor dit agendapunt is geen inspraak meer mogelijk. Dit heeft plaatsgevonden in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 15 januari 2019.

Aanvraag kostendekking voor meerkosten door opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven bij 't Slijk

Er wordt gepraat over het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage voor het treffen van veiligheidsmaatregelen bij het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven bij de sanering van 't Slijk. En het aanvragen van een financiële aanvulling bij het Ministerie van 70%. De overige 30% wordt gefinancierd door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.


Rekenkameronderzoek Economisch beleid

De Rekenkamercommissie (RKC) deed in de periode april 2018– november 2018 onderzoek naar economisch beleid in de gemeente Stichtse Vecht. Het eindrapport met de bevindingen en conclusies wordt ter bespreking voorgelegd. De bestuurlijke reactie is in het rapport opgenomen.

Commissievergadering Sociaal Domein

In de commissievergadering Sociaal Domein wordt er gepraat over de volgende onderwerpen:

Zienswijze op Kaderbrief GGD regio Utrecht 2020

In deze brief zijn de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2020 verwerkt. De commissie wordt gevraagd om in te stemmen met de kaderbrief 2020.

Motie 'slim vertrouwen' en memo preventief handhavingsbeleid

Op 18 december is in de raad de motie 'Slim vertrouwen' door de PvdA, Streekbelangen en Maarssen 2000 ingediend. Deze wordt in de commissie besproken. In de motie staat de omgang en communicatie met uitkeringsgerechtigden centraal. Deze moet meer aansluiten op het preventieve sociale beleid van de gemeente.

Informatieve commissievergadering: werkbedrijf/ brede doelgroep    

Aansluitend op de commissievergadering Sociaal Domein wordt de commissie bijgepraat over de ontwikkeling van het Werkbedrijf Stichtse Vecht voor de brede doelgroep. Ook wordt een korte update gegeven over de gang van zaken rondom het Werkbedrijf voor de Wsw populatie. De commissieleden krijgen de gelegenheid om in gesprek te gaan over een aantal thema's die spelen bij de beleidsontwikkeling van het Werkbedrijf.

Kom, kijk en reageer!

Inwoners zijn van harte welkom om vanaf de publieke tribune deze vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen (met uitzondering van de informatieve commissievergadering) zijn live te beluisteren via de website.

Agenda, locatie en tijden

Commissie Fysiek Domein

 • Datum en tijd: 5 februari 2019 19:30 uur
 • Locatie: Maarssenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen
 • Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken 

 Commissie Sociaal Domein

 • Datum en tijd: 5 februari 2019 19:30 uur
 • Locatie: Breukelenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen
 • Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken
 • Aansluitend is er een informatieve vergadering

 Informatieve commissievergadering:  werkbedrijf/ brede doelgroep

 • Datum en tijd: 5 februari 2019 20:15 uur
 • Locatie: Breukelenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen
 • Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken
 • Deze informatieve commissie is aansluitend op de commissievergadering Sociaal Domein

Spreekrecht

Bij de commissievergadering Sociaal en Fysiek Domein hebben inwoners voorafgaand aan elk onderwerp de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 4 februari, 12:00 uur. Onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken kunt u een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl of telefonisch contact opnemen via (0346) 25 42 75.

RSS