2020: start dialoog over omgevingsvisie

Home > Inwoners > Nieuws > 2020: start dialoog over omgevingsvisie

2020: start dialoog over omgevingsvisie

21 november 2019 - Met de komst van de omgevingswet krijgen inwoners meer zeggenschap over de eigen leefomgeving: er zijn straks minder regels en het wordt makkelijker om ruimtelijke projecten op te starten. Nieuwe initiatieven van inwoners kunnen snel en transparant worden beoordeeld.

Waar voorheen diverse vergunningen, bestemmingsplannen, verordeningen en sectoraal beleid golden, is er vanaf 2021 een omgevingsvisie, een omgevingsprogramma, een omgevingsplan en een omgevingsvergunning waar aanvragen en initiatieven van inwoners en ondernemers aan getoetst worden. De gemeente is gestart met het ontwikkelen van de omgevingsvisie: de eerste bouwsteen voor de omgevingswet.

In de omgevingsvisie gaat het over de toekomst van onze gemeente. Hoe gaan we om met woningbouw, verstedelijking, mobiliteit, natuur, recreatie en toerisme, ons cultuurhistorisch en agrarisch landschap? De antwoorden op deze en andere vragen krijgen een plek in de omgevingsvisie van Stichtse Vecht.

Nadenken over de toekomst met inbreng van de samenleving

Voor het tot stand komen van de omgevingsvisie, wil de gemeente gebruik maken van de kennis van de samenleving. Hiervoor is een participatie- en communicatieplan ontwikkeld waarin is opgenomen op welke momenten de samenleving wordt betrokken. Ook is er een rol voor de jeugd van Stichtse Vecht voorzien. Om zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken, worden ook innovatieve middelen ingezet.

Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat participatie van toegevoegde waarde moet zijn en geen doel op zich; en er geen participatie plaatsvindt op door de raad vastgestelde plannen en beleid.

De gemeente is nu het participatieproces aan het voorbereiden. Dit start in 2020.

Opdracht van de gemeenteraad

Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad het kaderstellend koersdocument Omgevingsvisie (koersdocument) vast. Hiermee heeft de raad het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven de omgevingsvisie op te stellen.

RSS