Ook kadernota Stichtse Vecht laat somber beeld zien

Home > Bestuur > Persberichten > Ook kadernota Stichtse Vecht laat somber beeld zien

Ook kadernota Stichtse Vecht laat somber beeld zien

29 mei 2019 - Het college van B&W heeft deze week de Kadernota 2020 aan de raad gestuurd. Net als in vele andere gemeenten laat de kadernota een moeilijk financieel beeld zien. Het college concludeert dan ook dat zij hun ambities kritisch tegen het licht moeten houden. De kadernota bevat daarom keuzes van het college die tot een stabiel financieel beeld leiden. Het is nu aan de raad om hier over in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen.

Bijstellen ambities

Wethouder Jeroen-Willem Klomps (financiën): "Dat komt voornamelijk door de oplopende tekorten in het sociaal domein en de lagere bijdragen vanuit het Rijk. Onze financiële middelen zijn op dit moment niet toereikend voor de uitvoering van alle ambities uit het Collegewerkprogramma. Als college staan we voor een financieel solide beleid, ook als het krap wordt. We hebben daarom met het college gezocht naar oplossingen. Dat is niet makkelijk, maar wel nodig. We willen geen keuzes vooruitschuiven of afschuiven. De Kadernota bevat daarom diverse bijstellingen, die leiden tot een sluitend financieel meerjarenperspectief."

Oplossen tekorten sociaal domein

In het sociaal domein wordt op dit moment een tekort van bijna 3 miljoen voorzien. In het voorstel van het college wordt een tekort van 2 miljoen binnen het sociaal domein zelf opgelost. Het college gelooft onverminderd in de ingezette transformatie in het sociaal domein, en daarom wordt verdeeld over 2019 en 2020 circa 1,5 miljoen uit de Algemene reserve gehaald. De verwachting is namelijk dat de investering in het sociaal domein zichzelf deels gaat terugbetalen.

Over alle onderwerpen heen is extra focus aangebracht en zijn bijstellingen gedaan in ambitieniveau of planning. Een voorbeeld hiervan is de temporisering van de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. In het sociaal domein worden verschillende ombuigingen voorgesteld met versnelling als doel.

Landelijk probleem

De tekorten in het sociaal domein bestaan niet alleen in Stichtse Vecht. Samen met andere gemeenten en belangenorganisaties oefenen we al geruime tijd volop druk uit op het Rijk om gemeenten hierin financieel tegemoet te komen. Afgelopen maandag bracht de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer het nieuws dat er meer financiële ruimte komt voor gemeenten op het gebied van jeugdzorg en ggz. De impact hiervan op onze gemeente is op dit moment nog niet duidelijk. Hiervoor is het wachten op de zogenaamde “meicirculaire” van het Rijk. In de meicirculaire worden de gelden over de gemeente verdeeld. Deze wordt begin juni verwacht.

Besluitvormingsproces

De Kadernota wordt behandeld in de commissievergadering van 25 juni 2019 en op 9 juli 2019 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De raad ontvangt, naast de kadernota, een zogenaamde “menukaart”. Hierin staan diverse opties voor dekkingsmaatregelen van het tekort. Aan de hand hiervan kan de raad dus ook alternatieve dekkingsvarianten verkennen. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. U bent van harte welkom.

RSS