Actualisatie woonvisie 2017- 2022

Home > Bestuur > Persberichten > Actualisatie woonvisie 2017- 2022

Actualisatie woonvisie 2017- 2022

21 maart 2019 - Het college van B&W legt binnenkort de geactualiseerde woonvisie aan de raad voor. Hierin wordt sterk ingezet op het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor alle inwoners van Stichtse Vecht. Er wordt waar mogelijk actief gestuurd op het vergroten van het aanbod huurwoningen en het verduurzamen van de bestaande woningmarkt. Zo wordt er gestuurd op vaste percentages bij nieuwbouw voor sociale huur en midden huur.

Wethouder Linda van Dort namens het College: “Bij de actualisatie richten we ons voornamelijk op aardgasvrij en energieneutraal wonen. Ook zijn veel meer starters- en levensloopbestendige woningen nodig. We vinden het daarnaast erg belangrijk dat er meer doorstroming op de woningmarkt komt. Door een goede mix van huurwoningen in diverse prijsklassen mogelijk te maken willen wij de lange wachttijden voor woningzoekenden verkorten.”

Als de raad de woonvisie heeft vastgesteld, wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de voorgestelde maatregelen worden uitgewerkt. Dit zal in samenwerking met maatschappelijke partners gebeuren.

RSS