Gemeente kapt bomen voor veiligheid

Home > Bestuur > Pers > Gemeente kapt bomen voor veiligheid

Gemeente kapt bomen voor veiligheid

24 februari 2017 - Gemeente Stichtse Vecht is zuinig op haar groene woonomgeving en is terughoudend met het kappen van bomen. Toch worden er de komende 6 weken circa 700 bomen gekapt uit oogpunt van veiligheid. 350 bomen daarvan zijn vergunningsplichtig. Bomen met broedende vogels worden nog niet gekapt. De bomenkap staat los van de storm van afgelopen nacht.

Het grootste deel van de bomen wordt gekapt, omdat uit controle is gebleken dat ze gevaar kunnen opleveren. Dit grote aantal komt vooral door boomziekten onder de kastanjes en essen. Verder zijn er bomen (20) die op aanvraag van inwoners - na zorgvuldige afweging - worden verwijderd. Vallende bladeren en hinder door schaduw zijn geen redenen om een boom te kappen.

Voor de vergunningsplichtige bomen is een vergunning afgegeven, nadat ze zijn gepubliceerd en waarvoor de bezwaartermijn is verstreken. Op plekken waar veel bomen weg gaan, zijn de aanwonenden geïnformeerd en zijn er afspraken gemaakt over herplant. Na kap wordt niet automatisch een nieuwe boom teruggeplant. In sommige woonstraten staan bomen op een plek waar ze slecht kunnen groeien. Monumentale bomen worden wel altijd herplant. Dit voorjaar worden ongeveer 50 bomen herplant. Komende zomer gaan we nieuwe plekken zoeken om bomen aan te planten. Inwoners uit de betreffende wijk worden betrekken bij het uitzoeken van nieuwe plantlocaties. Het groenstructuurplan dat nu met inwoners wordt opgesteld, heeft ook invloed op de locaties van herplant.

Bomenbeleid

Bomen leveren een grote bijdrage aan de uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte. In het bijzonder grote, volgroeide en waardevolle bomen. De gemeente wil zuinig zijn op het bomenbestand en dit zoveel mogelijk beschermen en behouden. Niettemin is het noodzakelijk om bomen vanwege de veiligheid te verwijderen. Om een volledig overzicht te geven zijn op de zogenoemde Groene Kaart niet alleen de door de gemeente beschermde bomen en belangrijke groenvoorzieningen te zien, maar ook landschapselementen en monumenten die worden beschermd door de Provincie en het Rijk. Het Bomenbeleid en de Groene Kaart zijn te raadplegen op www.stichtsevecht.nl/bomenkap.

RSS
uw mening telt