Commissievergaderingen Fysiek en Sociaal domein

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Commissievergaderingen Fysiek en Sociaal domein

Commissievergaderingen Fysiek en Sociaal domein

9 mei 2019 - Op donderdag 14 mei vergaderen de commissies Fysiek domein en Sociaal domein. Aansluitend op deze laatste vindt er een informatieve commissievergadering plaats.

Commissievergadering Fysiek domein

In de commissievergadering Fysiek domein wordt er onder andere gesproken over:

  • Bestemmingsplan Hoofdgebouw De Kwekerij in Maarssen
  • Bestemmingsplan Straatweg 75 in Breukelen. Hierbij gaat het om het realiseren van een nieuwe vrijstaande woning op een perceel tussen Straatweg 73 en 75 in Breukelen. Dit perceel was tot voor kort onderdeel van de tuin behorende bij de woning Straatweg 75. Er is tegen dit bestemmingsplan één zienswijze ingediend.
  • Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een gevolg van de gemeentelijke herindeling waarbij de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn opgeheven en zijn samengegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden is rechtsopvolger van de gemeente Vianen en maakt deel uit van de provincie Utrecht.
  • Nieuwbouw brandweerpost Nieuwer Ter Aa. De huidige brandweerkazerne aan de Dorpsstraat voldoet op verschillende punten niet meer. Voorgesteld wordt het perceel op de hoek Dorpsstraat-Ter Aaseweg aan te wijzen als locatie voor de nieuwe brandweerpost te NieuwerTer Aa.

U kunt het agendaoverzicht en de bijbehorende stukken raadplegen in het raadsinformatiesysteem. 

Commissievergadering Sociaal domein

Commissie Sociaal domein praat over de volgende onderwerpen:

  • Verordening Jeugdhulp Stichtse Vecht 2019. In deze verordening wordt omschreven op welke wijze jeugdigen en/of ouders hulp kunnen vragen en op welke wijze Jeugdhulp kan afwegen welke hulp zij kunnen bieden. Door vernieuwde richtlijnen en jurisprudentie zijn er technische wijzigingen nodig.
  • Initiatiefvoorstel CDA. In dit voorstel krijgt het college de opdracht om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om jongeren zonder startkwalificatie, die dreigen uit te vallen of die al uitgevallen zijn, op het gebied van school en/of werk te ondersteunen en te begeleiden om uiteindelijk een duurzame plek te vinden in de maatschappij hetzij via scholing, dagbesteding of werk.

U kunt het agendaoverzicht en de bijbehorende stukken raadplegen in het raadsinformatiesysteem. 

Informatieve commissievergadering

Aansluitend op de commissievergadering Sociaal domein staat de informatieve commissievergadering in het teken van de ontwikkelingen in het sociaal domein. Deze inspiratiesessie dient als voorbereiding op het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

Deze avond zullen twee sprekers het woord voeren. De eerste spreker is Peter Paul Doodkorte. Doodkorte is al jaren actief in de wereld van jeugdhulp en het bredere sociaal domein. Hij heeft zowel ervaring in de uitvoering als op strategisch niveau. Zo was hij betrokken bij de evaluatie van de Jeugdwet en is hij op dit moment teamleider van een wijkteam. De tweede spreker is Erik Dannenberg. Hij is voorzitter van Divosa, de vereniging van directeuren in het sociaal domein. Hij helpt graag mee om het sociaal domein ‘opnieuw uit te vinden’ op basis van andere sturingsprincipes dan het “verzekeringsdenken” van de afgelopen decennia. Hij is enthousiast verkondiger van het organiseren van ondersteuning en zorg via het integratie- en inclusiemodel.

U kunt het agendaoverzicht en de bijbehorende stukken raadplegen in het raadsinformatiesysteem.

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen. Online meeluisteren is bij de informatieve commissievergadering niet mogelijk.

Spreekrecht

Iedere inwoner, ondernemer en organisatie kan tijdens de commissievergadering Fysiek en Sociaal domein gebruik maken van het spreekrecht. Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het domein van de commissievergadering vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 13 mei 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Luister live mee

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen. Ook kunt u live meeluisteren naar de commissievergaderingen Fysiek en Sociaal domein via de audiostream.

Tijden en locatie

Commissie Fysiek Domein

  • Tijd: 14 mei, 19:30 uur
  • Locatie: Boom & Bosch, Maarssenzaal, Markt 3 te Breukelen

Commissie Sociaal Domein

  • Tijd: 14 mei, 19:30 uur
  • Locatie: Boom & Bosch, Breukelenzaal, Markt 3 te Breukelen
RSS