Commissie Bestuur en Financien op 25 juni

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Commissie Bestuur en Financien op 25 juni

Commissie Bestuur en Financien op 25 juni

20 juni 2019 - Op dinsdag 25 juni vergadert de commissie Bestuur en Financiën over het gevoerde beleid en de uitgaven over 2018 en de financiële kaders voor de komende jaren.

In de commissievergadering Bestuur en financiën wordt er vergaderd over de programmarekening en de kadernota. In de programmarekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven over 2018. De bespreking is verdeeld in blokken. Blok 1: Bestuur, Veiligheid en Handhaving, blok 2: Fysiek domein en blok 3: Sociaal en Samenleving. Hierna staat de bespreking van de kadernota 2020 op de agenda. Hierin geeft het college financiële kaders aan voor de komende jaren.

In de Kadernota worden de uitgangspunten en richtlijnen opgenomen op basis waarvan de programmabegroting wordt gemaakt. In de Kadernota kijken we naar de opgaven die we op ons af zien komen voor het komende jaar. Dit kunnen ontwikkelingen zijn waarop de gemeente moet anticiperen, maar ook beleidskeuzes die afwijken van het huidige collegewerkprogramma en leiden tot financiële bijstellingen. De Kadernota bevat daarom ook een financiële doorkijk voor de komende vier begrotingsjaren. 

De financiële middelen zijn op dit moment niet toereikend voor de uitvoering van alle ambities uit het collegewerkprogramma. De oorzaak hiervan ligt grotendeels bij de oplopende tekorten in het sociaal domein en de lagere bijdragen vanuit het Rijk. Daarom zal het huidige ambitieniveau moeten worden bijgesteld. Concreet betekent dit dat een aantal ambities meer tijd en middelen vraagt om te realiseren. Voor een aantal geldt zelfs dat zij met de beschikbare middelen onuitvoerbaar zijn en vragen om een herijking of andere aanpak. Deze commissievergadering is de voorbespreking van de Kadernota van de bespreking in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 9 juli 2019. 

Gezien de omvang van dit onderwerp moet er rekening mee worden gehouden met een uitloop van deze bespreking op woensdag 26 juni.

Spreekrecht

Iedere inwoner, ondernemer en organisatie kan tijdens de commissievergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners ook de gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het domein van de commissievergadering vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 17 juni 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website.

Luister live mee

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen. Ook kunt u live meeluisteren via de audiostream.

Locatie, tijden en agenda

Locatie: gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

Tijd: 19:30

Agenda: U kunt het agendaoverzicht en de bijbehorende stukken raadplegen in het Bestuursinformatiesysteem.

RSS