Commissievergaderingen Bestuur en Financiën en Fysiek Domein

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Commissievergaderingen Bestuur en Financiën en Fysiek Domein

Commissievergaderingen Bestuur en Financiën en Fysiek Domein

Op dinsdag 4 december vergaderen de commissies Bestuur en Financiën en Fysiek Domein.

Commissie Bestuur en Financiën

Het "Integraal Veiligheidsplan (IVP)" staat op de agenda. Voorgesteld wordt om het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vast te stellen. Met dit plan voert de gemeente de komende jaren regie op de lokale veiligheid. De looptijd van het huidige veiligheidsplan eindigt dit kalenderjaar. In het nieuwe jaar moet er een nieuw plan zijn vastgesteld waarin de kaders, prioriteiten en uitgangspunten zijn benoemd.

In het plan zijn de kaders en uitgangspunten vertaald naar de thema’s: Buurt en Veiligheid, Zorg en Veiligheid, Jeugd en Veiligheid, Ondermijning, Openbare orde en veiligheid en Crisisbeheersing. De veiligheidsaanpak kenmerkt zich door gebiedsgericht en data-gestuurd werken. Het nieuwe veiligheidsplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ketenpartners; inwoners, interne en externe partners. Zij zijn betrokken bij het stellen van de prioriteiten en de aanpak.

Commissie Fysiek Domein

Er staan twee onderwerpen op de agenda.

Bestemmingsplan P2 & P3 Bisonspoor

De ambitie is gesteld om met de herontwikkeling van het winkelcentrum een uitnodigend centrumgebied te creëren en tegelijkertijd een aantal problemen in de openbare ruimte en de verkeerssituatie aan te pakken. In januari 2018 zijn het stedenbouwkundig kader en het beeldkwaliteitsplan voor Bisonspoor vastgesteld. Een van de onderdelen is om de parkeergarage (P2) inclusief het servicestation gelegen aan de noordzijde van het MAR’CS gebouw en de parkeerplaats achter de Hema (P3) te herontwikkelen. Met voorliggend bestemmingsplan worden voor deze ontwikkelingen kaders gesteld op gebied van functies en bouwen waarbinnen deze ontwikkelingen plaats mogen vinden. Dit is op hoofdlijnen:

Voor de locatie P2: 

 • Een appartementencomplex voor maximaal 360 (zorg)woningen waarvan 14% sociale woningbouw 
 • Commerciële en zorgvoorziening
 • Parkeergarage
 • Een hoogte van maximaal 28 meter met de mogelijkheid tot twee hoogteaccenten van maximaal 60 en 70 meter hoog 

Voor de locatie servicestation: 

 • Een tankstation met autovakgarage
 • Een politiekantoor
 • Zorgwoningen
 • Een hoogte van maximaal 25 meter

Voor de locatie P3: 

 • Zorgvoorziening in combinatie met maximaal 100 zorgwoningen
 • Een laad- en losdock ten behoeve van het winkelcentrum
 • Een hoogte van maximaal 27 meter

De behandeling van dit agendapunt vindt op twee momenten plaats. Op 4 december 2018 zijn de insprekers aan het woord en kunnen de commissieleden vragen stellen aan de insprekers. Ook kan dan de beeldvormingsfase worden afgerond. Op 8 januari 2019 vindt het vervolg van de commissiebehandeling plaats.

Motie GroenLinks, PvdA en CDA - Verkennen logistieke hub Stichtse Vecht e.o. 

Een logistieke hub is een overslagplaats voor goederen. In deze motie wordt het college onder andere verzocht een verkenning te doen op de haalbaarheid, wenselijkheid en schaalbaarheid van een logistieke hub in Stichtse Vecht en omgeving. En hierbij de ontwikkelingen in omliggende gemeenten, zoals Utrecht (Lage Weide), te betrekken.

Kom, kijk, reageer!

Als inwoner bent u van harte welkom om deze commissievergaderingen vanaf de publieke tribune van Boom in Bosch in Breukelen, bij te wonen. De volledige agenda en de vergaderstukken vindt u in het Bestuursinformatiesysteem. De commissievergadering is ook live te beluisteren en terug te horen. Laat op social media van u horen door gebruik te maken van de hashtag #raad0346.

Inspreken

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. Wilt u inspreken in een vergadering dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Dat kan tot 12 uur voor de vergadering. U kunt een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken of door te bellen naar (0346) 25 42 75 .
 

Locatie en tijden

 • Dinsdag 4 december 19:30 uur
 • Gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen
Locatie: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen
Datum: 04-12-2018
Aanvang: 19:30
RSS