Rechtspositie gemeentepersoneel

Home > Bestuur > Bekendmakingen

Rechtspositie gemeentepersoneel

 • Regeling eed of belofte gemeente Stichtse Vecht 2017

  (21-12-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht hebben in hun vergadering van 19 december 2017 de “Regeling eed of belofte gemeente Stichtse Vecht 2017” vastgesteld.

  De regeling en de  bijlagen behorende bij de regeling liggen ter inzage op het gemeentehuis, Endelhovenlaan 1 te Maarssen.

  De hierboven genoemde besluiten worden op 27 december as.gepubliceerd In het Gemeenteblad op http://www.overheid.nl/ en treden  in werking de dag na die van bekendmaking.

 • Technische wijzigingen CAR/UWO naar aanleiding van LOGA circulaires van de VNG met betrekking tot het IKB.

  (21-08-2017)
 • Technische wijzigingen CAR/UWO naar aanleiding van LOGA circulaires van de VNG.

  (21-08-2017)
 • Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling

  (30-03-2017)

  Het college heeft op 21 maart 2017 de Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling vastgesteld. Deze nieuwe regeling is afgestemd op het proces van digitaliseren en faciliteren van de gesprekscyclus via de Prestatiecoach (PC).   De nieuwe regeling treedt in werking op 1 april 2017 en is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-53320.html De oude regeling is per 1 april 2017 ingetrokken. Ook de regelingen planningsgesprek, voortgangsgesprek en pop-gesprek zijn per 1 januari 2017  ingetrokken.

 • Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

  (14-03-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht;

  Overwegende dat de bedrijfsvoeringsorganisatie 'SWW-gemeenten' feitelijk is belast met het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen;

  gelet op de artikelen 160, eerste lid, onder d, 231 en 232 van de Gemeentewet, artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a van de Invorderingswet 1990 en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

  BESLUIT

  Artikel 1           onbezoldigd gemeenteambtenaar

  Aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar alle ambtenaren werkzaam bij SWW-gemeenten die belast zijn met werkzaamheden betreffende de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.

  Artikel 2           heffingsambtenaar

  • aan te wijzen als de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 30, vijfde lid van de Wet waardering onroerende zaken: de senior Heffen en Innen werkzaam bij SWW-gemeenten of diens aangewezen vervanger.
  • aan te wijzen als eerste vervanger van de in onderdeel a genoemde gemeenteambtenaar: de senior WOZ-coördinator en taxateur werkzaam bij SWW-gemeenten of diens aangewezen vervanger.

  Artikel 3           invorderingsambtenaar

  • aan te wijzen als de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub c van de Gemeentewet: de medewerker Ontwikkeling IV werkzaam als medewerker Invordering bij SWW-gemeenten of diens aangewezen vervanger.
  • aan te wijzen als eerste vervanger van de onderdeel a vermelde gemeenteambtenaar: de teamleider Belastingen werkzaam bij SWW-gemeenten.

  Artikel 4

  Het aanwijzingsbesluit heffings(- en invorderings)ambtenaar van 16 februari 2016 wordt ingetrokken.

  Artikel 5

  Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

  Artikel 6

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht,

 • Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht

  (12-01-2017)
RSS