Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Rechtspositie gemeentepersoneel > Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Rechtspositie gemeentepersoneel
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college heeft onlangs diverse besluiten genomen tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht (AGSV). Het betreft de navolgende besluiten:

  1. HR21: Besloten is om in het kader van het functiewaarderingssysteem HR21 de adjunct-directeur en de gemeentesecretaris de bevoegdheid te geven (bij mandaat) tot het heroverwegen, selecteren, wijzigen en opstellen van (nieuwe) functiebeschrijvingen.
  2. Individueel keuze Budget (IKB): Met ingang van 1 januari 2016 is een start gemaakt met het veranderen van de systematiek van belonen bij gemeenten. Het IKB maakt onderdeel uit van deze herstructurering van het gemeentelijk beloningsbeleid.
  3. Persoonsgebonden Budget (PGB): De huidige PGB regeling wordt met ingang van 1 januari 2017 met twee jaar verlengd tot 1  januari 2019. Per 1 januari 2019 zal het PGB worden ge├»ncorporeerd in het IKB.
  4. Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Stichtse Vecht: Vanaf 1 januari 2016 is het bezoldigingshoofdstuk 3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Stichtse vecht ingrijpend gewijzigd. Om die reden dienen een aantal lokale te worden ingetrokken c.q. gewijzigd. Vanaf 1 januari 2017 is de automatische periodieke verhoging komen te vervallen.

    De besluiten met betrekking tot de gewijzigde arbeidsvoorwaarden gemeentepersoneel (inclusief griffie) liggen ter inzage op het gemeentehuis, Endelhovenlaan 1 te Maarssen.

De hierboven genoemde besluiten zijn ook gepubliceerd op www.overheid.nl en treden  in werking de dag na die van bekendmaking.

RSS