Voornemens te verlenen Paracommerciële drank- en horecavergunning, de Jeugdvereniging Kockengen, Sportweg 1 a te Kockengen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Drank- en horecawet > Voornemens te verlenen Paracommerciële drank- en horecavergunning, de Jeugdvereniging Kockengen, Sportweg 1 a te Kockengen

Voornemens te verlenen Paracommerciële drank- en horecavergunning, de Jeugdvereniging Kockengen, Sportweg 1 a te Kockengen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Drank- en horecawet
Bekendmaking heeft betrekking op: Kockengen 3628

Aanvraag ter verkrijging een drank- en horecavergunning

Namens het bestuur van de Jeugdverenging Kockengen is op 28 september 2017 een aanvraag ingediend voor een drank- en horecavergunning.

De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat hij voornemens is om aan de Jeugdverenging Kockengen een vergunning te verlenen ingevolge de drank- en horecawet, voor het exploiteren van een sportkantine.

Deze vereniging is aan te merken als een paracommerciële inrichting als bedoeld in artikel 1 van de drank- en horecawet (een stichting of vereniging, die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard).

Inzage

Met inachtneming van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de conceptvergunning vanaf 2 november 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum in het gemeentelijke administratiekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen.

Zienswijze

Tegen dit voorgenomen besluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode van zes weken mondeling of schriftelijk zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van Stichtse Vecht, ter attentie van team Omgevingskwaliteit/APV, Postbus 1212, 3601 GR Maarssen.

Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij de andere stukken ter inzage gelegd. Wij stellen de vergunninghouder zo nodig in de gelegenheid om te reageren op naar voren gebrachte zienswijzen.

RSS