Vervanging damwand Nigtevechtseweg 22 ws Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Vervanging damwand Nigtevechtseweg 22 ws Vreeland

Vervanging damwand Nigtevechtseweg 22 ws Vreeland

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 29-12-2016
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633XS, 22
Datum beschikking: 28-12-2016

Vervanging van een damwand vanwege ouderdom.

Dossiernummer: 160891

RSS