Vervangen kapconstructie lage dakgedeelte Klapstraat 12, Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunningen > Vervangen kapconstructie lage dakgedeelte Klapstraat 12, Vreeland

Vervangen kapconstructie lage dakgedeelte Klapstraat 12, Vreeland

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 22-02-2017
Soort bekendmaking: Ontwerp omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633BJ12
Datum beschikking: 22-02-2017

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Dossiernummer: 161028

  • Klapstraat 12 te Vreeland; restauratie van de kapconstructie.  De aanvraag betreft het perceel, kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie A nummer 1369 en is plaatselijk bekend als Klapstraat 12 te Vreeland.

Omgevingsvergunning met de activiteiten; bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en  monument onderhouden, restaureren.

De ontwerp omgevingsvergunning ligt vanaf 23 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Inzien

U kunt de vergunning na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Tok (140346).

Reageren

Als u het niet eens bent met dit ontwerp besluit dan kunt u zienswijzen indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van publicatie van dit ontwerp besluit.  De zienswijzen moet de volgende gegevens bevatten:

  • de dagtekening;
  • uw volledige naam- en adresgegevens;
  • uw handtekening;
  • een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en
  • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

De zienswijzen moet worden ingediend bij het college van B & W van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

RSS