Verleende omgevingsvergunning Straatweg 25 (Nijenrode) Breukelen, Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) > Verleende omgevingsvergunning Straatweg 25 (Nijenrode) Breukelen, Stichtse Vecht

Verleende omgevingsvergunning Straatweg 25 (Nijenrode) Breukelen, Stichtse Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3621BG25

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf dinsdag 19 september tot en maandag 30 oktober 2017 de verleende omgevingsvergunning Straatweg 25, Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

De huidige oranjerie van kasteel Nijenrode wordt geheel gerestaureerd en er wordt funderingsherstel uitgevoerd. Tegen het ontwerp besluit zijn geen zienswijze ingebracht.

De verleende omgevingsvergunning  is vanaf dinsdag 19 september 2017 na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbende die zienswijze over het ontwerp omgevingsvergunning naar voren hebben gebracht kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen tegen alleen de verleende omgevingsvergunning. Dit moet schriftelijk binnen zes weken met ingang van de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten

  • de dagtekening;
  • uw volledige naam- en adresgegevens;
  • uw handtekening;
  • een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en
  • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

RSS