Vastgesteld aanvullende beleidsregel planologisch Afwijkingenbeleid 2014

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Vastgesteld aanvullende beleidsregel planologisch Afwijkingenbeleid 2014

Vastgesteld aanvullende beleidsregel planologisch Afwijkingenbeleid 2014

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / beleidsbeslissingen
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat zij op 19 september 2017 een aanvullende beleidsregel op het planologisch Afwijkingenbeleid 2014 hebben vastgesteld.

Inhoud

Op 9 december 2014 heeft het college het planologische Afwijkingenbeleid 2014 vastgesteld waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder bij het verlenen van een omgevingsvergunning afgeweken kan worden van het geldende bestemmingsplan. Het college heeft besloten om een beleidsregel aan hoofdstuk 3 van het Afwijkingenbeleid 2014 toe te voegen.

Deze luidt:

Overgangsrechtelijke situatie

Indien het college vaststelt dat een bouw- en/of gebruiksmogelijkheid onbedoeld onder het overgangsrecht van een bestemmingsplan is gebracht, kan op aanvraag medewerking worden verleend aan (het herstel van) de oorspronkelijke (zoals vastgelegd in de directe voorloper van het geldende bestemmingsplan) bouw- en/of gebruiksmogelijkheid.

Inzien

Het aangevulde Afwijkingenbeleid 2014 ligt vanaf vandaag ter inzage bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen.

Inwerking treden

De aanvullende beleidsregel treedt in werking op 30 september 2017.http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/345975/345975_3.html

Reageren

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen het vastgestelde Afwijkingenbeleid 2014 of de aanvullende beleidsregels. Bezwaar of beroep aantekenen kan wel bij een afzonderlijk besluit waarbij de beleidsregels van het Afwijkingenbeleid 2014 zijn toegepast.

RSS