Tijdelijk gebruik kassencomplex met agrarische bestemming voor opslag kringloopgoederen tussen Westbroekse Binnenweg 86D en 88 Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Tijdelijk gebruik kassencomplex met agrarische bestemming voor opslag kringloopgoederen tussen Westbroekse Binnenweg 86D en 88 Maarssen

Tijdelijk gebruik kassencomplex met agrarische bestemming voor opslag kringloopgoederen tussen Westbroekse Binnenweg 86D en 88 Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 21-02-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: Tienhoven / Oud Maarsseveen 3612
Datum beschikking: 20-02-2017

Het tijdelijk gebruiken van een kassencomplex met agrarische bestemming voor de opslag van kringloopgoederen.

Dossiernummer: 160065

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • de dagtekening;
  • uw volledige naam- en adresgegevens;
  • uw handtekening;
  • een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en
  • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep heeft ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt je vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep heeft ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening heeft.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

RSS