Regeling eed of belofte gemeente Stichtse Vecht 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Rechtspositie gemeentepersoneel > Regeling eed of belofte gemeente Stichtse Vecht 2017

Regeling eed of belofte gemeente Stichtse Vecht 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Rechtspositie gemeentepersoneel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht hebben in hun vergadering van 19 december 2017 de “Regeling eed of belofte gemeente Stichtse Vecht 2017” vastgesteld.

De regeling en de  bijlagen behorende bij de regeling liggen ter inzage op het gemeentehuis, Endelhovenlaan 1 te Maarssen.

De hierboven genoemde besluiten worden op 27 december as.gepubliceerd In het Gemeenteblad op http://www.overheid.nl/ en treden  in werking de dag na die van bekendmaking.

Integriteit is een belangrijke waarde voor gemeente Stichtse Vecht. Als publieke organisatie bekleedt de gemeente een unieke positie in de samenleving, die veel verantwoordelijkheden met zich brengt. De gemeente beschikt niet alleen over (de verdeling van) publieke middelen, ze is ook belast met de uitoefening van openbaar gezag en beschikt daarmee over een zekere mate van macht en invloed. Dit vraagt van de gemeente dat zij op een verantwoorde en transparante manier te werk gaat.

Integriteit is hierbij cruciaal. Het huidige integriteitsbeleid  van de gemeente dateert van 2011 na de fusie van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht heeft in 2016 besloten om het integriteitsbeleid te evalueren. Vervolgens is een verbeterplan opgesteld. Het afleggen van de eed en/of belofte maakt hier onderdeel van uit.

De bijgevoegde (gepubliceerde) regeling, inclusief bijlagen heeft specifiek betrekking op het opnieuw invoeren van de eed/belofte voor alle (externe) medewerkers van de gemeente Stichtse Vecht.  Geef in een paar regels de achtergrond van het voorstel weer, voor zover dat al niet duidelijk uit het advies blijkt. Dus geen onnodige herhalingen.

Beschrijf hier waarom dit advies nu hier op tafel ligt. De inleiding zorgt ervoor dat alle lezers het voorstel op hoofdlijnen kunnen plaatsen. Kort en kernachtig moet de voorgeschiedenis, het beleidskader en de context van het voorstel duidelijk worden gemaakt.

De eed of een belofte is een onderdeel van het integriteitsbeleid Stichtse Vecht. In het totale integriteitsbeleid neemt de eed – doorgaans genoemd ambtseed – of belofte een bescheiden plaats in. Maar de invloed hiervan mag niet onderschat worden. Voor elke (nieuwe) medewerker bij de gemeente Stichtse Vecht is het afleggen van de eed of belofte een moment om nadrukkelijk stil te staan bij de integriteitsaspecten die horen bij zijn of haar functie.  De eedaflegging is één van de instrumenten om de (nieuwe) medewerker meer bewust te maken van zijn of haar verantwoordelijkheid.

RSS