Plaatsen erfafscheiding G. van Nijenrodestraat 115, Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Plaatsen erfafscheiding G. van Nijenrodestraat 115, Breukelen

Plaatsen erfafscheiding G. van Nijenrodestraat 115, Breukelen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 17-05-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3621GG115
Datum beschikking: 17-05-2017

Het plaatsen van een erfafscheiding.

Dossiernummer: 170301

RSS