Ontwerpbesluit wijziging bebouwde komgrenzen Breukelen, Nigtevecht en Loenen aan de Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / beleidsbeslissingen > Ontwerpbesluit wijziging bebouwde komgrenzen Breukelen, Nigtevecht en Loenen aan de Vecht

Ontwerpbesluit wijziging bebouwde komgrenzen Breukelen, Nigtevecht en Loenen aan de Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / beleidsbeslissingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 1393RL, 3632JL, 3621HG

Vanaf vrijdag 20 januari tot en met donderdag 2 maart 2017 ter inzage.

Burgemeester en wethouder van Stichtse Vecht delen mee dat het Ontwerpbesluit wijziging bebouwde komgrenzen op grond van artikel 27 lid 2 van de Wegenwet vanaf vrijdag 20 januari tot en met donderdag 2 maart 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Er is geconstateerd dat enkele gerealiseerde nieuwbouwprojecten niet of niet geheel binnen de vastgestelde bestaande bebouwde kom liggen. Om de bestaande situatie te formaliseren heeft ons college in ontwerp besloten enkele bebouwde komgrenzen aan te passen zodat de gerealiseerde nieuwbouwprojecten wel binnen de bebouwde kom liggen. Het betreft de volgende bebouwde kommen en gerealiseerde nieuwbouwlocaties:

  • Breukelen - nieuwbouwproject Overweer
  • Nigtevecht – nieuwbouwproject Klein Muiden en Samenwoonschool Nigtevecht
  • Loenen aan de Vecht – nieuwbouwproject Cronenburgh

Deze wijzigingen van de bebouwde komgrenzen vallen allemaal binnen de ‘rode contour’ die de grens tussen stedelijke en landelijk gebied in beginsel vastlegt.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit vanaf vrijdag 20 januari tot en met donderdag 2 maart 2017 zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Zie Contact & openingstijden.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 20 januari 2017 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U richt uw zienswijze aan burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘Zienswijze bebouwde komgrenzen Z/15/52107’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lutters. Zie Contact & openingstijden.

RSS