Ontwerp aanvullende beleidsregels op planologisch Afwijkingenbeleid 2014

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / beleidsbeslissingen > Ontwerp aanvullende beleidsregels op planologisch Afwijkingenbeleid 2014

Ontwerp aanvullende beleidsregels op planologisch Afwijkingenbeleid 2014

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Vreeland 3633

Ter inzage vanaf vrijdag 16 december 2016 tot en met donderdag 26 januari 2017.

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat op 15 november 2016 in ontwerp besloten is de volgende beleidsregels aan het Afwijkingenbeleid 2014 toe te voegen:

  • De beleidsregels hebben betrekking op het bestemmingsplan Vreeland Oost, met uitzondering van de rij woningen gelegen aan de zijde van de Kleizuwe zoals weergegeven op bijgevoegde kaart.
  • Bij de toetsing van een hoofdgebouw wordt eerst de hiervoor beschikbare planologische ruimte opgesoupeerd. Aan-/uitbouwen worden hierbij ook tot het hoofdgebouw gerekend.
  • De goothoogte van dwarskapwoningen gelegen aan de noordrand van het project mag 6 m bedragen.
  • Ondergronds bouwen onder woningen en bijgebouwen is toegestaan tot maximaal 3,5 m onder peil. Een kelderkoekoek of naar aard gelijk te stellen bouwdeel is hierbij toegestaan. In afwijking van het bepaalde in de aanhef geldt deze regel ook voor de rij woningen gelegen aan de zijde van de Kleizuwe.

Inzien

U kunt voor de motivering van de aanvullende beleidsregels de stukken zonder afspraak inzien vanaf vrijdag 16 december 2016 tot en met donderdag 26 januari 2017 bij de publieksbalie van het Gemeentekantoor in Maarssen. Zie Contact & openingstijden.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 16 december 2016 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling uw zienswijze op deze aanvullende beleidsregels kenbaar maken. Schriftelijk kan dat via het postbusnummer van de gemeente. U richt uw zienswijze aan burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht onder vermelding van ‘Zienswijze beleidsregels Z/16/62677’. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met S. Lutters. Zie Contact & openingstijden.

RSS