Melding incidentele festiviteit Restaurant Opbuuren De Hoopkade 51, Maarssen.

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteit Restaurant Opbuuren De Hoopkade 51, Maarssen.

Melding incidentele festiviteit Restaurant Opbuuren De Hoopkade 51, Maarssen.

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3604DX

Melding incidentele festiviteiten waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor 17-09-2017 in de horeca-inrichting Restaurant Opbuuren De Hoopkade 51, te Maarssen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS