Melding incidentele festiviteit Bistro Belle Dorpsstraat 12 in Oud-Zuilen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteit Bistro Belle Dorpsstraat 12 in Oud-Zuilen

Melding incidentele festiviteit Bistro Belle Dorpsstraat 12 in Oud-Zuilen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Oud Zuilen 3611

Melding incidentele festiviteiten waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor 10-09-2017 in de horeca-inrichting Bistro Belle Dorpsstraat 12 in Oud-Zuilen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS