Maatwerkvoorschrift Westkanaaldijk 20a in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Maatwerkvoorschrift Westkanaaldijk 20a in Maarssen

Maatwerkvoorschrift Westkanaaldijk 20a in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 3606AM

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben afgegeven:

  • besluitdatum: 14 juni 2017
  • inrichting: H. van Veen
  • adres: Westkanaaldijk 20a te Maarsen
  • betreft: maatwerkvoorschrift voor het onderdeel geluid vanwege de ligging van de inrichting op een geluidgezoneerd industrieterrein.

Ter inzage

Het besluit ligt van 15 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage bij:

  • Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur ( na telefonisch overleg 088 022 50 00);
  • Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR te Maarssen. Zie contact en openingstijden voor de openingstijden van het gemeentekantoor.

Beroep

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag dat waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum, reden van het beroepschrift en op welk besluit het beroepschrift betrekking heeft.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

In werking treden

Het besluit treedt met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt in dat geval niet eerder in werking dan op dat verzoek is beslist.

U kunt de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening. Bij het verzoekschrift dient u een kopie van uw beroepschrift te voegen.

RSS