Maatwerkvoorschrift CookCook!, Dorpsstraat 14a te Oud-Zuilen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Maatwerkvoorschrift CookCook!, Dorpsstraat 14a te Oud-Zuilen

Maatwerkvoorschrift CookCook!, Dorpsstraat 14a te Oud-Zuilen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: Oud Zuilen 3611

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van (een) maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:

  • besluitdatum: 14 juni 2017
  • inrichting: CookCook! (de heer J. Buisman)
  • adres: Dorpsstraat 14a te Oud-Zuilen
  • betreft: afwijken voorschriften lozen van vethoudend afvalwater

Bezwaarprocedure

Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit (datum verzending: 14 juni 2017) een bezwaarschrift indienen bij: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en adresgegevens van bezwaarmaker, de dagtekening, handtekening, een aanduiding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan de bezwaarmaker vooruitlopend op de beslissing op het bezwaarschrift een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Dit kan door middel van het sturen van een verzoekschrift aan de Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het verzoekschrift dient te zijn voorzien van naam en adresgegevens verzoeker, de dagtekening, handtekening, vermelding van spoedeisend belang, reden van het verzoek en een kopie van het ingediende bezwaar. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij:

  • Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur ( na telefonisch overleg 088-0225000);
  • Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR te Maarssen. Zie voor de openingstijden van het gemeentekantoor: contact en openingstijden.
RSS