Integriteitsbeleid

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Integriteitsbeleid

Integriteitsbeleid

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De raad heeft op 26 september 2017 de ‘Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht’, de ‘Gedragscode Integriteit college van burgemeesters en wethouders in de gemeente Stichtse Vecht’ en het ‘Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht’ vastgesteld. 

De burgemeester dient op grond van artikel 170 van de Gemeentewet de bestuurlijke integriteit van de gemeente te bevorderen. Daaronder valt tevens dat de burgemeester bij vermoedens van integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers handelend dient op te treden.

Ten aanzien van bestuurlijke integriteit is binnen de gemeente Stichtse Vecht in 2011 een gedragscode politieke ambtsdragers vastgesteld. Inmiddels heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) medio 2015 geactualiseerde modelgedragscodes uitgebracht: één voor de volksvertegenwoordigers en één voor de leden van het dagelijks bestuur. De nu vastgestelde gedragscodes zijn gebaseerd op deze geactualiseerde modelgedragscodes van de VNG. Het actualiseren en opsplitsen van de bestaande gedragscode politieke ambtsdragers was tevens één van de aanbevelingen die door de visitatiecommissie van de Vrije Universiteit in mei 2017 is aangedragen.

Het vaststellen van het ‘Protocol vemoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht’ zorgt voor een verheldering van de positie en werkwijze van de burgemeester betreffende vermoedens van integriteitsschendingen van politieke ambtsdragers. De burgemeester is het vertrouwelijke meldpunt voor alle signalen van vermoedens van integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. Het protocol bevat concrete richtlijnen over het melden, de bevoegdheden, de registratie van de melding, de rechten en plichten van de politieke ambtsdrager en de werkwijze nadat de melding in behandeling is genomen. Ook het vaststellen van dit protocol was één van de aanbevelingen die door de visitatiecommissie zijn aangedragen.

Politieke ambtsdragers zijn gehouden om het algemeen belang te dienen. Zij zijn er voor de burgers en integriteit van politieke ambtsdragers vormt één van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur.

RSS