Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld

Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht, Geheel Stichtse Vecht

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2017 het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld.

Het rioleringsplan beschrijft hoe de gemeente haar zorgplichten voor het afvalwater, regenwater en grondwater de komende jaren gaat invullen. De vervangingswaarde van de riolering in Stichtse Vecht bedraagt € 240 miljoen. Dit vraagt om een zorgvuldig beheer. In het plan staat hoe de gemeente het beheer en onderhoud de komende jaren gaat vormgeven, welke verbetermaatregelen uitgevoerd worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Uit die kostenberekening volgt ook de hoogte van de rioolbelasting. Andere belangrijke thema’s zijn het omgaan met klimaatverandering en wateroverlast, het afkoppelen van regenwater en een verantwoorde financiering van deze wettelijke taken. De gemeente is verplicht periodiek een Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen op grond van artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer.

Het rioleringsplan treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2017. Tegen de vastgestelde beleidsnotitie kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Het Gemeentelijk rioleringsplan is te raadplegen op de website http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/451803/451803_1.html

De stukken liggen ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het gemeentekantoor. De openingstijden van het Omgevingsloket vindt u op https://www.stichtsevecht.nl/

RSS