Geluidsbelastingkaarten gemeente Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Geluidsbelastingkaarten gemeente Stichtse Vecht

Geluidsbelastingkaarten gemeente Stichtse Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Op 27 juni 2017 heeft het college geluidsbelastingkaarten voor de gemeente vastgesteld. Deze geluidsbelastingkaarten zijn een gevolg van de EU richtlijn Omgevingslawaai, in Nederland geïmplementeerd in de Wet Milieubeheer. Hierin zijn agglomeraties aangewezen die deze kaarten moeten opstellen. Gemeente Stichtse Vecht behoort tot de agglomeratie Utrecht.

Voor de hele gemeente is de geluidsbelasting van wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen vastgelegd in aparte geluidsbelastingkaarten. Deze kaarten geven een indruk van de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal op een hoogte van 4 meter boven het maaiveld. Daarnaast zijn er kaarten gemaakt van de geluidsbelasting in de nachtperiode (van 23.00 tot 07.00 uur).

De verschillende kaarten kunt u bekijken op de internetsite van de gemeente: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/geluidsbelastingkaarten_1363.html

De geluidskaarten geven de situatie in het jaar 2016 weer en gaan alleen over geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden genoemd. Burenlawaai of brommerlawaai is daarom niet meegenomen. Ook het geluid van scheepvaart, helikopters en trillingen is niet meegenomen.

Tegen de vaststelling van de kaarten is geen bezwaar of beroep mogelijk.

RSS