Concept Afvalstoffenverordening 2017 en Uitvoeringsbesluit 2017 ter inzage

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Concept Afvalstoffenverordening 2017 en Uitvoeringsbesluit 2017 ter inzage

Concept Afvalstoffenverordening 2017 en Uitvoeringsbesluit 2017 ter inzage

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders maken krachtens de inspraakverordening bekend dat zij voornemens zijn om de Afvalstoffenverordening 2017 aan de raad ter vaststelling aan te bieden en nadien het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit 2017 vast te willen stellen. In zowel de Verordening als het Uitvoeringsbesluit staan regels en voorschriften over de wijze waarop de gemeente Stichtse Vecht met huishoudelijke afvalstoffen en zwerfvuil c.a. wil omgaan

De concept-Afvalstoffenverordening 2017 en het concept Uitvoeringsbesluit liggen gedurende 6 weken vanaf dinsdag 4 april 2017 op het gemeentekantoor ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf 4 april 2017 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer Lykle Ganzevoort (14 0346).

RSS