Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Zandpad 76 Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / beleidsbeslissingen > Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Zandpad 76 Breukelen

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Zandpad 76 Breukelen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / beleidsbeslissingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3621NG76

De bestaande bedrijfswoning aan het Zandpad 76 in Breukelen wordt aangepast en vergroot. Omdat in het bestemmingsplan geen bedrijfswoning is toegestaan (de aanduiding bedrijfswoning ontbreekt), passen de werkzaamheden niet binnen dit bestemmingsplan. Om de woning te kunnen vergroten is een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd.

De aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de woning, vanwege het wegverkeer op het Zandpad en de Straatweg (N402), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van B & W heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft op 1 september 2017 het besluit hogere waarden vastgesteld.

Instellen beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, tegen dit besluit tot vaststelling van hogere waarden, door degene(n) wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken en primair degenen die zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden hebben ingebracht, beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Uw bezwaar kunt u richten aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's‑Gravenhage, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres alsmede het kenmerk van het betreffende besluit hogere waarden. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Hierover ontvangt de indiener nader bericht van de Raad van State.

Inzien besluit

Het ontwerp van het besluit hogere waarden heeft van 27 juni 2017 tot en met 7 augustus 2017 ter inzage gelegen. Het besluit is niet gewijzigd. U kunt het definitieve besluit hogere waarden met bijbehorende stukken inzien van 12 september 2017 tot en met 24 oktober 2017 op het gemeentekantoor in Maarssen. Indien u deze wilt inzien kunt u een afspraak maken met het Omgevingsloket, bereikbaar op telefoonnummer 140346.

Voor informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.

RSS