Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Haagstede Maarssenbroek

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / beleidsbeslissingen > Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Haagstede Maarssenbroek

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Haagstede Maarssenbroek

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / beleidsbeslissingen
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het braakliggend terrein dat wordt omsloten door de Floraweg, de Maarssenbroekseslag, de Zuilense Ring (N230) en de Amsterdamseslag, bekend als het Noordwestelijk Kwadrant Maarssen, wordt ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk met een gezondheidscentrum. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is voor de betreffende locatie het bestemmingsplan ‘Haagstede Maarssenbroek’ opgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van een aantal woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de Floraweg en de Zuilense Ring (N230), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van B & W heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft op 20 april 2017 het besluit hogere waarden vastgesteld.

Instellen beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, tegen dit besluit tot vaststelling van hogere waarden, door degene(n) wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken en primair degenen die zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden hebben ingebracht, beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Uw bezwaar kunt u richten aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's‑Gravenhage, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres alsmede het kenmerk van het betreffende besluit hogere waarden. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Hierover ontvangt de indiener nader bericht van de Raad van State.

Inzien besluit

Het ontwerp van het besluit hogere waarden heeft van 17 februari 2017 tot en met 30 maart 2017 ter inzage gelegen. Het besluit is niet gewijzigd. U kunt het definitieve besluit hogere waarden met bijbehorende stukken inzien van vrijdag 1 september  2017 tot en met donderdag 12 oktober 2017 op het gemeentekantoor in Maarssen. Indien u deze wilt inzien kunt u een afspraak maken met het Omgevingsloket, bereikbaar op telefoonnummer 140346.

Voor informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.

RSS