Afwijkende geluidvoorschriften Vreelandseweg 12 te Nigtevecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Afwijkende geluidvoorschriften Vreelandseweg 12 te Nigtevecht

Afwijkende geluidvoorschriften Vreelandseweg 12 te Nigtevecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: Nigtevecht 1393

Burgemeester en wethouders van  gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben afgegeven:

  • besluitdatum:13 juni 2017
  • inrichting: P. Nagel
  • adres: Vreelandseweg 12 in Nigtevecht
  • betreft: Het vaststellen van afwijkende geluidvoorschriften voor de inrichting P. Nagel, ter plaatse van noordgevel van de uitbreiding woning Vreelandseweg 14 te Nigtevecht

Bezwaarprocedure

Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit (datum verzending: 13 juni 2017) een bezwaarschrift indienen bij: college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en adresgegevens van bezwaarmaker, de dagtekening, handtekening, een aanduiding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan de bezwaarmaker vooruitlopend op de beslissing op het bezwaarschrift een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Dit kan door een verzoekschrift te sturen aan de Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het verzoekschrift dient te zijn voorzien van naam en adresgegevens verzoeker, de dagtekening, handtekening, vermelding van spoedeisend belang, reden van het verzoek en een kopie van het ingediende bezwaar. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij:

  • Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur (na telefonisch overleg 088 - 022 50 00);
  • Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, te Maarssen. Zie voor de openingstijden Contact en openingstijden.
RSS