Aanwijzingsbesluit toezichthouders Openbare ruimte

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Aanwijzing toezichthouders > Aanwijzingsbesluit toezichthouders Openbare ruimte

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Openbare ruimte

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aanwijzing toezichthouders
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

  • gelet op het bepaalde in het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register waarin het college en de burgemeester bevoegdheden hebben gemandateerd aan de afdelingsmanagers en de teamleiders en kaders zijn gesteld  voorondermandaat;
  • gelet op het bepaalde in het besluit d.d. 28 maart 2013, waarbij de afdelingsmanagers aan de teamleiders ondermandaat hebben verleend voor het uitvoeren van taken, waaronder het aanwijzen van toezichthouders;

besluiten

  • Mw. Alieke van Leijen
  • Mw. llsa Verweij

aan te wijzen als toezichthouder openbare ruimte belast met het toezicht op de bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening 2014, de Afvalstoffenverordening Stichtse Vecht 2012 en de diverse algemene maatregelen van bestuur,

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

RSS