Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet (gerectificeerd)

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Aanwijzing toezichthouders > Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet (gerectificeerd)

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet (gerectificeerd)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aanwijzing toezichthouders
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht

  • gelet op het bepaalde in het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register waarin het college en de burgemeester bevoegdheden hebben gemandateerd aan de afdelingsmanagers en de teamleiders en kaders zijn gesteld voor ondermandaat;
  • gelet op het bepaalde in het besluit d.d. 28 maart 2013, waarbij de afdelingsmanagers aan de teamleiders ondermandaat hebben verleend voor het uitvoeren van taken, waaronder het aanwijzen van toezichthouders;
  • gelet op artikel 41 van de Drank- en Horecawet;

besluit :

  • de heer Ibrahim Yumusak;
  • de heer Chris van der Ven;

aan te wijzen als toezichthouders op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

RSS