Aanwijzing toezichthouders

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Aanwijzing toezichthouders > Aanwijzing toezichthouders

Aanwijzing toezichthouders

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aanwijzing toezichthouders
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Aanwijzing toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat zij onder mandaat  hebben besloten de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder bij of krachtens artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht, voor het toezicht  op de naleving van de regels gesteld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, Wet op de ruimtelijke ordening, de Monumentenwet, de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke huisvestingsverordening en de diverse algemene maatregelen van bestuur.

  • De heer J. Teters

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van deze bekendmaking en ligt gedurende zes weken na deze bekendmaking voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor. Adresgegevens en openingstijden vindt u in het colofon. Na deze periode is dit besluit bij het archief in te zien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.

RSS