Aanpassen entree buitenplaats Zuijlenburg Dorpsstraat 18 Oud Zuilen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) > Aanpassen entree buitenplaats Zuijlenburg Dorpsstraat 18 Oud Zuilen

Aanpassen entree buitenplaats Zuijlenburg Dorpsstraat 18 Oud Zuilen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 04-01-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3611AE18
Datum beschikking: 04-01-2017

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

  • Dorpsstraat 18 Oud Zuilen (dossiernummer: 150724) ; voor het  aanpassen van de entree van buitenplaats Zuijlenburg

Omgevingsvergunning  met de activiteiten; bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen.

De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en de monumentencommissie positieve adviezen hebben uitgebracht.

De verleende omgevingsvergunning  ligt vanaf 11 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Inzien

U kunt de vergunning na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Gijsen (140346).

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit. Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • de dagtekening;
  • uw volledige naam- en adresgegevens;
  • uw handtekening;
  • een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en
  • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De zienswijzen moet worden ingediend bij het college van B & W van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

De ontwerp omgevingsvergunning  ligt vanaf gedurende zes weken ter inzage.

RSS